Begroting 2020

Bestuurlijke hoofdlijnen

Ruim een jaar na de start van dit college presenteren wij de Programmabegroting voor 2020 en de Meerjarenraming 2020-2023. De opzet van de begroting komt overeen met de programma’s zoals beschreven in de uitvoeringstabel bij ons collegeprogramma Bouwen aan Beverwijk, voor en met inwoners.
Met diezelfde uitvoeringstabel in de hand kunnen we vaststellen dat we goed op stoom komen. Zoals beloofd zijn op diverse beleidsterreinen onderzoeken gestart en sommigen zijn zelfs al afgerond en in uitvoering.

Samen met de ondernemers is de Visie Bedrijventerreinen opgesteld en is een analyse gemaakt van de kansen voor transformatie van de Kop van de Haven, de Parallelweg en het Meerplein. Eind 2019 ondertekenen we met grondeigenaren rondom de Kop van de Haven een intentieovereenkomst om de ontwikkeling naar wonen en werken gestalte te geven. Met een aantal ondernemers zijn we in gesprek over het reduceren van geluid bij het productieproces, een voorwaarde om woningbouw mogelijk te maken.

In samenwerking met de participatieraad en een vertegenwoordiging uit het dorp zijn de wensen en behoeften van de Wijk aan Zeeërs op het gebied van zorg, welzijn en sport in kaart gebracht. De resultaten bieden voldoende aanknopingspunten voor vervolgacties, waarbij gemeente Beverwijk zich vooral als facilitator zal opstellen.

Na een behoefte-onderzoek in 2019, gaan we in 2020 aan de slag met het haalbaarheidsonderzoek voor een nieuw cultureel centrum.

Elke gemeente stelt uiterlijk in 2021 een transitievisie warmte vast, opdat alle wijken in 2050 van het aardgas af zijn. Maar we willen niet alleen warme voeten, de wasmachine moet ook blijven draaien. Met een regionale energiestrategie (RES) zoeken we op grotere schaal naar mogelijkheden om ook in de toekomst voldoende elektriciteit en bronnen voor warmte te kunnen bieden aan onze inwoners. De RES moet uiterlijk in maart 2021 zijn vastgesteld.

Aan de hand van de resultaten van de doorlichting van de ambtelijke organisatie zijn we volop bezig uitvoering te geven aan de organisatieontwikkeling en met de raad voeren we het gesprek over de besturingsfilosofie.
Uit de consultatieronde met instellingen en ondernemers in het kader van de toekomstbestendigheid van de organisatie kwam de sterke behoefte aan een visie op de toekomst van Beverwijk naar voren. Met enige trots kunnen we melden dat het Toekomstbeeld Beverwijk Op weg naar 2040 is opgeleverd.

De leefbaarheid en veiligheid van de stad vragen continu onze aandacht en inzet. Alleen beleidsontwikkeling op deze onderwerpen is niet voldoende. We hebben de capaciteit op handhaving flink uitgebreid en zetten die flexibel in om de belangrijkste bronnen van overlast aan te pakken; hangjongeren en afvaldumpingen.

In 2020 start de verkoop van de zuidelijke kavels in Binnenduin en vindt de ontwikkeling van het middenveld plaats. Zo transformeert het voormalig tuindersgebied steeds meer tot een prachtige, groene en duurzame woonwijk.

Het college volgt de ontwikkelingen rondom het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en wat het betekent voor onze ambities op het gebied van bouwen en infrastructuur.
We delen de zorg van de bewoners van Wijk aan Zee om de luchtkwaliteit. Samen met de andere IJmondgemeenten zetten we ons in voor de Agenda Schone Lucht.

Beverwijk verdient een beter imago. Er zijn tal van initiatieven, bijvoorbeeld op het gebied van kunst en cultuur, waar we trots op mogen zijn. Daarom gaan we beter zichtbaar maken wat hier allemaal te doen is en welke mogelijkheden er zijn op het gebied van wonen, werken en vrije tijd.

We spannen ons in om de zorgtaken en jeugdzorg zo goed mogelijk uit te voeren, ook al dalen de door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten en komen de overige voorzieningen mogelijk onder druk te staan.  

De wijkaanpak Thuis in Oosterwijk loopt van 2019 tot 2023. Oosterwijk is een wijk die aandacht verdient en met de wijkaanpak worden concrete stappen gezet om de woon- en leefkwaliteit van Oosterwijk naar een hoger plan te tillen.

Bij het opstellen van de begroting en meerjarenraming houden we vast aan de, met de raad vastgestelde financiële kaders. We constateren dat het lastig blijft een solide toekomstvoorspelling te doen vanwege de grilligheid van de circulaires van het Rijk. Daarom hebben we dit jaar gewacht op de doorrekening van de septembercirculaire. Die laat een positief beeld zien voor 2020 en volgende jaren.