Begroting 2020

Verkeer, vervoer en waterstaat

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

 • Een optimaal bereikbare gemeente met een veilig en onderhouden verkeer- en vervoersysteem, nu en in de toekomst, om zodoende een prettig woon- en werkgebied te zijn als alternatief binnen de noordelijke Randstad.

Ambities

 • Het college wil de mobiliteit in en de bereikbaarheid van Beverwijk en de regio bevorderen en verbeteren. Het college zet in op stimulering van het openbaar vervoer en goede fietsverbindingen als vervoersmogelijkheden om inwoners te verleiden tot andere vormen van mobiliteit. Het blijft aan een ieder om te bepalen hoe hij/zij zich wil verplaatsen in de stad.
 • Onveilige verkeerssituaties worden overal aangepakt, zeker rondom scholen.
 • De gemeente bevindt zich in het traject van heroriëntatie op de ontwikkeling van de gemeentelijke zeehaven De Pijp. De bestaande beheerstructuur voor de haven voldoet niet langer aan de technische, operationele en economische wensen en eisen.
  Het college bereidt een besluit voor over een duurzame toekomst van onze zeehaven conform de door de raad uitgesproken wens van verzelfstandiging en het onderbrengen van de haven in een grotere structuur.
  Het dagelijks beheer en onderhoud van de zeehaven vraagt om onderzoek naar kades en infrastructuur.

Vastgesteld beleid

 • Beleidsplan openbare verlichting 2019-2023
 • Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan Deel B Beleidsplan
 • Jaarplan 2019 en meerjarenprogramma onderhoud openbare ruimte 2019-2028
 • Kadernota Parkeren 2012
 • Notitie beheer en onderhoud openbare ruimte 2013-2022
 • Onderhoud openbare ruimte jaarplan 2019 en verder
 • Plan van Aanpak verkeer rond scholen
 • Regionale Mobiliteitsvisie IJmond Bereikbaar

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

bedragen × € 1.000
Lasten € 8.732
Baten € -1.049
Saldo € 7.683
ga terug