Begroting 2020

Verkeer, vervoer en waterstaat

Economische havens en waterwegen

Wat wil de raad bereiken?

  • Zeehaven De Pijp is een efficiënt en professioneel beheerde haven waarin bedrijfsleven en gemeente Beverwijk gezamenlijk optrekken om duurzaam economische meerwaarde te creëren.

Wat gaat het college daarvoor doen?

  • De bestaande beheerstructuur voor de haven voldoet niet langer aan de technische, operationele en economische wensen en eisen. Het college bereidt een besluit voor over de duurzame toekomst van onze zeehaven conform de door de raad uitgesproken wens van verzelfstandiging en het onderbrengen van de haven in een grotere structuur. Leidend daarbij is het besluit van het college van eind 2018 met het voornemen te komen tot de oprichting van de Zeehaven De Pijp Beverwijk (NV) en de daarop door de raad geuite wensen en bedenkingen. Het college werkt in 2020 toe naar de feitelijke oprichting van de NV en houdt daarbij rekening met de door de raad genoemde wensen en bedenkingen.
  • Vanuit het dagelijks beheer en het onderhouden van de zeehaven blijft in 2020 aandacht nodig voor de kades en infrastructuur, met mogelijk bijbehorende investeringen.
ga terug