Begroting 2020

Meerjarenraming

Meerjarenraming

Meerjarenraming

NR / Taakveld

Onderwerp

begroting 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

A

Saldo begroting cf voorjaarsnota 2019 (exclusief buffer)

240,4

1536,9

858,8

658,2

B

Subtotaal effecten najaarsnota

-136,9

-84,6

-260,7

556,9

C

Begrotingssaldo conform najaarsnota 2019

103,5

1452,2

598,1

1215,1

Mutaties Programmabegroting 2020

1 divers

Effect opstellen taakveldenraming 2020

207,6

59,2

210,4

323,3

2 0.4

Hogere archiefkosten

-37,8

-70,7

-101,6

-101,6

3a 3.1

Voorzetten aanjaagregeling ondernemersklimaat 2020

-240,0

-

-

-

3b 0.62

Verhogen OZB niet woningen ter dekking van aanjaagregeling

240,0

-

-

-

4 0.61

Verwerken areaaluitbreiding OZB

160,0

160,0

160,0

160,0

D

Subtotaal mutaties programmabegroting 2020

329,8

148,5

268,7

381,7

E = C + D

Saldo meerjarenraming 2019-2023 zonder buffer

433,3

1600,7

866,8

1596,7

In dit saldo is ruimte voor een financiële buffer van:

433,3

450,0

450,0

450,0

ga terug