Begroting 2020

Volksgezondheid en Milieu

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

 • Het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van onze gemeente en het stimuleren van een gezonde leefstijl, het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen, stimuleren van bewegen onder mensen met gezondheidsproblemen, een rookvrije en alcoholvrije jeugd, verbeteren van de psychische gezondheid van jongeren en ouderen met name op het gebied van eenzaamheid.
 • Het borgen van de kwaliteit van de leefomgeving voor bodem, geluid, externe veiligheid, ecologie, Wet milieubeheer en luchtkwaliteit.
 • Het nemen van maatregelen om de klimaatverandering te voorkomen en werken aan klimaatbestendigheid zoals het vormgeven van de energietransitie om te komen tot aardgasvrije wijken gericht op een CO2 arme gebouwde omgeving en circulaire economie stimuleren waardoor er minder grondstoffen verspild worden.
 • Werken aan klimaatadaptatie. We hebben te maken met extremer weer en zullen daarop moeten anticiperen.
 • Invulling geven aan de “gemeentelijke watertaken”, waarin de zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater zijn beschreven. Via de watertoetsprocedure bij bestemmingsplannen voorzien in ruimte voor oppervlaktewater.
 • Een goede balans bereiken tussen ruimte voor industrie en bedrijven aan de ene kant en aan de andere kant milieukwaliteit en leefbaarheid.
 • Laagdrempelige en gebruiksvriendelijke afvalinzamelvoorzieningen voor burgers die, tegen aanvaardbare kosten met een voldoende serviceniveau en zo min mogelijk belasting van het milieu, bijdragen aan het behalen van de scheidingsdoelstellingen en het materiaalhergebruik voor alle afvalfracties.
 • Mensen de mogelijkheid tot begraven te bieden en grafrust te garanderen als mede het aanbieden van crematiediensten. Stimuleren dat een persoonlijke invulling aan de plechtigheid, het graf en het rouwproces gegeven wordt.

Ambities

 • De toekomst is duurzaam. De opgave om te komen tot een duurzame toekomst is een grote maatschappelijke opgave van deze tijd. Om de transitie te laten slagen, moeten inwoners, ondernemers, netbeheerders, woningcorporaties en overheden gezamenlijk de schouders eronder zetten.
  Beverwijk wil een duurzame gemeente zijn, waarbij een circulaire economie gestimuleerd wordt. Burgerinitiatieven op dit gebied ondersteunen we actief en ondernemers willen wij hier in stimuleren. Dit alles binnen haalbare grenzen.
 • We streven naar een CO2-neutrale gemeente in 2040.
 • Voor de luchtkwaliteit houden we de EU-norm aan en streven naar de WHO-norm.
 • Een gezonde leefomgeving begint bij schone lucht. Het is van groot belang voor de gezondheid van onze inwoners, dat de trend van afgelopen jaren ‘minder fijnstof in de lucht’ wordt doorgezet. Samen met de Omgevingsdienst IJmond en de provincie blijven we daarom inzetten op voortzetting van de Milieudialoog.

Vastgesteld beleid

 • Evaluatie inzameling proeven PBD Beverwijk 2018
 • Grondstoffenplan 2017-2021
 • Rapportage ontwarring in Kennemerland
 • Verbinden met water, water en rioleringsplan 2017-2021

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

bedragen × € 1.000
Lasten € 11.799
Baten € -9.846
Saldo € 1.953
ga terug