Begroting 2020

Volksgezondheid en Milieu

Volksgezondheid

Wat wil de raad bereiken?

 • Het bevorderen van de gezondheid van de inwoners van onze gemeente en het stimuleren van een gezonde leefstijl. Gezonde inwoners doen mee in de maatschappij en kunnen voor zichzelf en voor elkaar zorgen.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Preventieve Jeugdgezondheidszorg

 • Het college wil de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van de jeugd van 0 tot 19 jaar beschermen en bevorderen. Hiervoor maakt het college prestatieafspraken met de JGZ Kennemerland (0-4 jaar). Afspraken worden gemonitord, en waar nodig bijgesteld. JGZ Kennemerland zet in 2020 verder in op vroegsignalering en preventie. Zie hiervoor ook taakveld samenkracht en burgerparticipatie.
 • De afspraken met de GGD voor de zorg voor de jeugd van 4-19 jaar worden gemaakt en gemonitord binnen de gemeenschappelijke regeling VRK.
 • Het college werkt samen met lokale organisaties aan het Actieprogramma Kansrijke Start vanuit het ministerie van VWS.
 • Jeugdgezondheidszorg voert nadrukkelijk preventie-activiteiten uit verbonden aan de speerpunten uit de Regionale nota Gezondheidsbeleid 2017-2020 (INT-16-54015).

Gezondheidsbeleid en preventieve gezondheidszorg

 • De Regionale nota gezondheidsbeleid 2017-2020, inclusief geluid- en luchtkwaliteit, wordt in 2020 vernieuwd. We sluiten aan op de 4 thema’s uit deze nota; het terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen, stimuleren van bewegen onder mensen met gezondheidsproblemen, een rookvrije en alcoholvrije jeugd en verbeteren van de psychische gezondheid van jongeren en ouderen.
 • De GGD is belast met de uitvoering van dit regionaal beleid. Gemeente Beverwijk faciliteert dit programma met een bijdrage per inwoner.
 • Het college wil wijkgericht en integraal gezondheidsachterstanden en overgewicht voorkomen en terugdringen door (combinaties van) zorg-, sport- en welzijnsactiviteiten. Beverwijk heeft het sport en- beweegprogramma Beverwijk Fit & Actief waarbij buurtsportcoaches sport & bewegen en een gezonde leefstijl bevorderen.
  Hiervoor zetten wij Gezond in de Stad (GIDS)-budget in. De regeling is verlengd tot en met 2021. Onder ander via de buurtsportcoaches zijn er netwerken ontstaan met de huisartsen- en zorgnetwerken. Via deze vindplaatsen willen wij kwetsbare inwoners actief verleiden tot meer bewegen en deelname aan sport -en cultuuractiviteiten.
 • In 2016 heeft de veiligheidsregio Kennemerland het rapport “Ontwarring in Kennemerland” opgesteld. In 2020 wordt verder gebouwd aan een sluitende ketensamenwerking op het terrein van zorg en veiligheid bij de aanpak van personen met verward gedrag en de uitwerking van de Wet verplichte GGZ. Zie hiervoor ook programma veiligheid; risico's
ga terug