Begroting 2020

Volksgezondheid en Milieu

Beleidsindicatoren

Indicator

Werkelijk
2017

Werkelijk
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Streefwaarde

1

Omvang huishoudelijk restafval (33)

276

297

270

270

240

2

Hernieuwbare elektriciteit (34)

2,1

n.n.b.

-

Bron werkelijk en toelichting cijfers: waarstaatjegemeente.nl
BBV nummer tussen haakjes
n.n.b.= niet nader bekend, n.v.t.=niet van toepassing

Toelichting per regel

  1. Aantal kg niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per inwoner.
    In 2020 laagbouwwoningen plastic scheiden aan huis en afsluiten ondergrondse containers leidt tot afname van restafval
  2. Percentage; waterkracht, wind (land, zee), zonnestroom