Begroting 2020

Geprognosticeerde balans

(bedragen x € 1.000)

Activa

Jaarrek 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Vaste activa

Immateriële vaste activa

1.954,1

1.895,2

1.826,0

1.756,9

1.687,7

1.618,6

Materiële vaste activa

89.493,7

91.482,3

89.162,7

85.032,9

81.071,6

77.406,2

Financiële vaste activa

17.146,9

17.143,2

17.139,3

17.135,3

17.131,2

17.126,9

Totaal vaste activa

108.594,7

110.520,7

108.128,0

103.925,2

99.890,5

96.151,7

Vlottende activa

Voorraden

3.705,1

-3.848,2

-4.590,9

-2.039,0

-3.988,0

-3.491,8

Uitzettingen met looptijd korter dan 1 jaar

33.553,6

33.006,2

32.153,8

30.253,2

32.374,2

33.710,5

Liquide middelen

723,3

730,0

730,0

730,0

730,0

730,0

Overlopende activa

798,7

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

Totaal vlottende activa

38.780,7

30.688,0

29.092,9

29.744,2

29.916,3

31.748,7

Totaal generaal

147.375,4

141.208,7

137.220,9

133.669,4

129.806,8

127.900,4

GEPROGNOSTICEERDE BALANS

(bedragen x € 1.000)

Passiva

Jaarrek 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Vaste passiva

Eigen vermogen

35.062,4

34.477,0

35.316,2

36.694,7

37.485,1

39.085,4

Voorzieningen

9.931,6

8.449,0

7.642,0

6.732,0

6.099,0

5.279,0

Vaste schulden met looptijd van 1 jaar of langer

92.302,9

88.282,7

84.262,7

80.242,7

76.222,7

73.536,0

Totaal vaste passiva

137.296,9

131.208,7

127.220,9

123.669,4

119.806,8

117.900,4

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met looptijd korter dan 1 jaar

6.221,2

6.000,0

6.000,0

6.000,0

6.000,0

6.000,0

Overlopende passiva

3.857,2

4.000,0

4.000,0

4.000,0

4.000,0

4.000,0

Totaal vlottende passiva

10.078,4

10.000,0

10.000,0

10.000,0

10.000,0

10.000,0

Totaal generaal

147.375,4

141.208,7

137.220,9

133.669,4

129.806,8

127.900,4

ga terug