Begroting 2020

Sport, cultuur en recreatie

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Sport

 • Wij stimuleren al onze inwoners om te spelen, te sporten, te recreëren en elkaar te ontmoeten. We willen sportclubs, scholen en organisaties in Beverwijk in staat stellen om aan dat doel bij te dragen. Daarvoor faciliteren wij onze inwoners en verenigingen met voldoende en goed toegankelijke sport- en speelfaciliteiten en een uitnodigende buitenruimte om ongeorganiseerd te kunnen sporten of bewegen.
  We verbinden sport aan verschillende beleidsterreinen, organisaties en sportaanbieders en dragen zo bij aan de bredere gemeentelijke doelstellingen.

Cultuur

 • Kunst en cultuur(historie) dragen bij aan een brede persoonlijke ontwikkeling, sociale verbondenheid, stimuleren creativiteit en kan economische meerwaarde bieden.
 • Bij herstructurering van de stad wordt aandacht besteed aan de openbare ruimte, waarbij kunst een rol kan spelen.
 • Goede culturele voorzieningen vinden we belangrijk. Kunst en cultuur is voor alle inwoners toegankelijk en het is belangrijk dat met name de jeugd kennis kan maken met de verschillende vormen daarvan.
 • We willen de rijke geschiedenis zichtbaar maken en beeldbepalende monumenten voor de gemeenschap beschermen en behouden.

Recreatie en openbaar groen

 • We willen een groene gemeente zijn, bomenrijk en met mooie parken en buitengebieden waar gerecreëerd kan worden.
 • We richten de openbare ruimte duurzaam in, hierbij geldt als leidraad het motto ‘schoon, heel, veilig en toegankelijk voor iedereen’.

Ambities

Sport

 • Wij nodigen al onze inwoners uit om te spelen, te sporten, te recreëren en elkaar te ontmoeten. Sport verbindt en zorgt voor sociale samenhang. Bewegen is gezond. Sport leert ons dat ogenschijnlijk moeilijke doelen door oefening en/of in samenwerking haalbaar zijn. Jongeren leren samen te werken en elkaar beter begrijpen, ouderen blijven langer vitaal en ontmoeten elkaar. Het is ons doel iedere inwoner te laten profiteren van deze positieve effecten van sport en spel. Om die reden moeten sportclubs, scholen en instellingen in Beverwijk in staat worden gesteld aan dat doel bij te dragen.
 • Wie om financiële redenen niet in staat is om te sporten wordt ondersteund.
 • Het duurzaam met elkaar vervlechten van sportpark Adrichem en recreatiepark Overbos tot Landgoed Adrichem
 • Onderzoek naar de zwembaden: in 2019 is een richting bepaald voor de toekomst van het zwembad naar aanleiding van het onderzoek naar vier scenario's. In 2020 verder wordt deze richting nader uitgewerkt.

Kunst en cultuur

 • In Beverwijk en Wijk aan Zee gebeurt veel op het gebied van kunst en cultuur. Het college wil dat dit voor alle inwoners zichtbaar en toegankelijk is en vindt het belangrijk dat met name de jeugd kennis kan maken met de verschillende vormen van kunst en cultuur. Het draagt niet alleen bij aan persoonlijke ontwikkeling, maar stimuleert ook creativiteit, ontmoeting en verbinding. Het college steunt een breed toegankelijk aanbod. Ook heeft het college oog voor de meerwaarde van kunst in de openbare ruimte. De vele culturele activiteiten zijn het meer dan waard om bezocht te worden. We zetten ons in voor de zichtbaarheid van deze activiteiten én voor nieuwe activiteiten die de identiteit, het imago en de levendigheid van Beverwijk en Wijk aan Zee versterken.

Toerisme en recreatie

 • Als het gaat om het recreëren wil het college dat Beverwijk een groene stad is, bomenrijk en met mooie parken. Een stad waar gerecreëerd kan worden op het strand, in de parken, in het stadscentrum, op de Bazaar, of in het nieuwe recreatiegebied De Buitenlanden

Cultureel erfgoed

 • Beverwijk is een stad die staat voor verandering. Dat heeft de inwoners veel goeds gebracht. De ruim honderd rijks-, provinciale- en gemeentelijke monumenten herinneren de inwoners aan de rijke geschiedenis van Beverwijk. Het college wil de beeldbepalende monumenten voor de gemeenschap beschermen en behouden.

Vastgesteld beleid

 • Algemene Subsidieverordening Beverwijk 2016
 • Cultuurvisie Beverwijk 2016-2019
 • Groenbeleidsplan Beverwijk deel 1 groenstructuurplan
 • Groenbeleidsplan Beverwijk deel 2 groenomvormingsplan

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

bedragen × € 1.000
Lasten € 9.649
Baten € -278
Saldo € 9.371
ga terug