Begroting 2020

Sport, cultuur en recreatie

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Wat wil de raad bereiken?

 • Kunst en cultuur in de gemeente kent een divers en breed toegankelijk aanbod. Het aanbod bereikt zoveel mogelijk inwoners van en bezoekers aan de gemeente. Hierdoor kunnen zij genieten van creatieve initiatieven en activiteiten.
 • Culturele voorzieningen zijn duurzaam ingebed in de Beverwijkse samenleving. Er wordt gekeken naar mogelijkheden voor vernieuwing. Waar mogelijk wordt regionaal samengewerkt.
 • Mensen weten wat er te doen is en voelen zich uitgenodigd om mee te doen aan culturele activiteiten en initiatieven.
 • Zoveel mogelijk inwoners, en met name jeugd, komen in aanraking met diverse vormen van kunst en culturele uitingen.

Wat gaat het college daarvoor doen?

 • Het college voert in 2020 samen met culturele partners en andere professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties, kunstenaars en inwoners de Cultuurvisie uit aan de hand van de vier pijlers: Meedoen!, Allure en experiment, Beleven & Genieten, en Samenwerken & Verbinden.
 • Het college onderzoekt in 2020 op basis van een behoefteonderzoek de haalbaarheid en de locatiekeuze van een nieuw cultureel centrum.
 • Met de Regionale cultuurvisie 1.0 wordt de IJmondiale samenwerking op het gebied van kunst en cultuur voortgezet. Gestart wordt met uitwerking van hierin opgenomen speerpunten. Door de IJmondgemeenten wordt waar mogelijk ingezet op kansen in de MRA.
 • In 2020 verstrekt het college subsidies voor lokale culturele activiteiten, initiatieven en evenementen. Regionaal vindt afstemming plaats over gezamenlijk te subsidiëren evenementen die een regionale functie vervullen.
 • Het college steunt een breed, toegankelijk en zichtbaar aanbod voor inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee. En werkt hiervoor samen met verschillende culturele partners, waaronder het Kennemer Theater, het Centrum voor de Kunsten en de Bibliotheek. Zie hiervoor ook taakveld media.
 • Om te stimuleren dat iedereen op het gebied van kunst en cultuur mee kan doen, zijn er inkomensregelingen waar inwoners een beroep op kunnen doen. Gemeente Beverwijk neemt tevens deel aan het Jeugd Cultuurfonds. Zie hiervoor ook taakveld inkomensregelingen.
 • Om talentontwikkeling te stimuleren en jeugd kennis te laten maken met verschillende vormen van kunst en cultuur werkt het Centrum voor de Kunsten op het gebied van cultuureducatie samen met scholen en andere culturele partners. Onder andere aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (2017-2020).
 • In 2020 wordt de pilot cultuurcoaches (combinatieregeling) door het college geëvalueerd. De coaches richten zich onder meer op het stimuleren van cultuurparticipatie van inwoners en leggen hiervoor verbindingen tussen verschillende domeinen.
 • Het college wil met het brede aanbod van culturele activiteiten en evenementen Beverwijk op de kaart zetten en het imago van Beverwijk versterken. Deze stimulans is gestart in 2019 en zal een uitloop hebben in 2020 en verder.
 • Om de zichtbaarheid van culturele activiteiten, initiatieven en evenementen te verbeteren wordt meer aandacht besteed aan de promotie (communicatie) hiervan.
 • In 2020 wordt toegewerkt naar mogelijkheden om kunst in de openbare ruimte toe te passen in kunstarme wijken. Bewoners, culturele en maatschappelijke partners en ondernemers worden betrokken om mee te denken.
ga terug