Begroting 2020

Sport, cultuur en recreatie

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat wil de raad bereiken?

  • We gaan zorgvuldig om met het bestaande groen en stimuleren ideeën voor het vergroenen van de stad.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Groen

  • We gaan het groenbeleid actualiseren. De nieuwe groenvisie zal een stevig fundament leggen voor het groenbeleid van de gemeente Beverwijk. Bestaande en te behouden groene elementen worden vastgelegd en groene ambities zullen worden geformuleerd. Doelen vanuit klimaatadaptatie en ecologie worden geïmplementeerd. De Groenvisie biedt richtlijnen voor belangenafwegingen bij ruimtelijke ontwikkelingen en benoemt groene pijlers binnen de gemeente.
  • Na de actualisatie van het groenbeleid zal er ook een vernieuwde uitvoeringsagenda ‘groenomvormingen’ voor 2020 worden opgesteld.

Spelen

  • Uitvoering geven aan het speelruimtebeleid 'Spelen voor iedereen en overal'. Uitgangspunten zijn de kwalitatieve verbetering van de bestaande speelplaatsen en het beheersbaar houden van de kosten. Zie hiervoor ook paragraaf onderhoud kapitaalgoederen; speelplaatsen.
  • Een jaarlijkse evaluatie wijst uit dat een herijking in de aanpak nodig is. De voorbereiding is eind 2019 gestart. Uitwerking en afstemming vindt plaats in 2020.
ga terug