Begroting 2020

Sport, cultuur en recreatie

Risico's

Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)

  • De Nederlandse btw-sportvrijstelling is uitgebreid en geldt voor een ieder die zonder winstoogmerk sportaccommodaties exploiteert. Dit kan financieel nadelige consequenties hebben voor gemeenten, sportstichtingen en sportverenigingen. Het Rijk heeft compensatiemaatregelen getroffen in de vorm van een specifieke uitkering (SPUK). Bekend is dat deze uitkering onvoldoende zal zijn om de btw nadelen volledig te compenseren. Welke deel van de btw niet gecompenseerd zal worden is onzeker.
  • Om gebruik te kunnen maken van de compenserende maatregelen die het Rijk treft, de zogenoemde specifieke uitkering stimulering (SPUK), moet de begroting als onderbouwing worden ingediend.
    Het bedrag aan investeringen en kosten op het gebied van sport waarover btw via SPUK teruggevraagd kan worden, is in onderstaande tabel op grond van het vastgestelde meerjaren groot onderhoud en investeringsplan sport 2019-2022 de jaarschijf 2020 weergegeven:

(bedragen x € 1.000)

Exclusief btw

btw 21%

Inclusief btw

Investeringsbedrag

1.108

233

1.341

Beheerskosten

71

15

86

Totaal

1.179

248

1.427