Begroting 2020

Sport, cultuur en recreatie

Verbonden partijen

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)

  • beheerder van regionale recreatieve (groen)voorzieningen, recreatiegebieden en verbindingen hiertussen aan de oostzijde van de stad.
  • Duurzaam in stand houden van natuur- en recreatiegebieden, oeverrecreatie en watersport
  • doorontwikkelen van de Buitenlanden en het Aagtenpark

Zie verder paragraaf verbonden partijen

Vastgesteld beleid gemeenschappelijke regelingen

  • Laatst vastgestelde begroting en jaarstukken

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.