Begroting 2020

Veiligheid

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

  • De inwoners moeten zich veilig voelen in hun eigen omgeving. We zetten in op schoon, heel en veilig. Speciale aandacht gaat uit naar de beleving van veiligheid bij inwoners en ondernemers, de aanpak van criminaliteit (high impact crimes, HIC) en de aanpak van overlast.

Ambities

  • De inwoners moeten zich veilig voelen in hun eigen omgeving. Criminaliteit en overlast die een directe invloed hebben op onze inwoners worden aangepakt.
  • Door onze strategische ligging aan de rand van de Randstad, gelegen aan een landsgrens in combinatie met een goede infrastructuur is onze regio helaas ook aantrekkelijk voor criminelen die zich bewegen op het snijvlak van boven- en onderwereld (criminele ondermijning). De gemeente zet al haar bevoegdheden zoveel mogelijk in om, samen met de belangrijkste partners, de high impact crimes en criminele ondermijning tegen te gaan.

Vastgesteld beleid

  • Handhavingsbeleid Brandveiligheid Gebouwen 2015-2019
  • Handhavingsbeleidsplan BWT en RO 2015-2019
  • Kadernota Integrale Veiligheid en Handhaving (vaststellen in oktober 2019)
  • Nota Dierenwelzijn 2015-2017
  • Preventie- en Handhavingsplan alcohol 2017-2019
  • Verordening inrichting antidiscriminatie voorziening Beverwijk 2010

Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

bedragen × € 1.000
Lasten € 5.263
Baten € -67
Saldo € 5.196
ga terug