Begroting 2020

Veiligheid

Openbare orde en veiligheid

Wat wil de raad bereiken?

  • Dat de inwoner zich veilig voelt in de eigen woon-, werk- en leefomgeving, dat er minder criminaliteit is en minder overlast ervaart.
  • Dat onze inwoners en ondernemers weerbaar zijn en staan voor positief burgerschap en sterk ondernemerschap.
  • Dat er verantwoordelijk wordt omgegaan met dierenwelzijn en adequaat wordt opgetreden in het geval van dierenmishandeling.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Veiligheid

  • We werken informatie-gestuurd. Daartoe is in 2019 een interactieve Veiligheidskaart ontwikkeld, hiermee werken we in 2020.
  • In de nieuwe kadernota Integrale Veiligheid en Handhaving, die in oktober 2019 door de raad is vastgesteld, staan de doelstellingen, prioriteiten en interventies. Specifieke aandacht gaat uit naar; aanpak overlast, zichtbaar optreden toezicht en handhaving, aanpak overlastgevende en risicojeugd, gebiedsaanpak centrum, aanpak ondermijning en subjectieve veiligheid.

Dierenwelzijn

  • De nieuwe nota Dierenwelzijn wordt begin 2020 aan de raad voorgelegd.
  • Signalen van dierenmishandeling worden adequaat opgepakt, het college zorgt voor het instellen van een centraal meldpunt.
  • Bij ruimtelijke ingrepen ziet het college toe op mogelijk compenserende of mitigerende maatregelen waardoor schade aan flora en fauna zo veel mogelijk wordt beperkt.

Antidiscriminatie

  • Conform de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen heeft het college een meldpunt beschikbaar op beverwijk.nl. Gemeente Beverwijk is aangesloten bij het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK).
ga terug