Begroting 2020

EMU saldo

 • Raming en monitoring van het EMU saldo van decentrale overheden vindt plaats op basis van de EMU-enquête, Informatie voor Derden (Iv3) en ramingen van het Centraal Planbureau (CPB).
 • Het doel van de EMU-enquête is vooruit te kijken op basis van begrotingscijfers.

Vragenlijst

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekening EMU-saldo

www.cbs.nl/kredo

Gemeente Beverwijk (0375)

Algemene gegevens:

Overheidslaag:

Gemeente

Berichtgevernaam:

Beverwijk

Berichtgevernummer:

0375

Jaar:

2020

2019

2020

2021

Omschrijving

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

Volgens realisatie tot en met sept. 2019, aangevuld met raming resterende periode

Volgens begroting 2020

Volgens meerjarenraming in begroting 2020

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-586

840

1.379

2

Mutatie (im)materiële vaste activa

1.930

-2.389

-4.196

3

Mutatie voorzieningen

-1.483

-807

-910

4

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

7.553

743

-2.552

5

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

Berekend EMU-saldo

-11.552

1.679

7.216

EMU saldo

 • Het EMU-saldo is het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de overheid in een bepaald jaar op transactiebasis. Er kan een tekort of een overschot op de begroting zijn. Een ingaande geldstroom levert een positief EMU-saldo op, een uitgaande geldstroom laat een negatief EMU-saldo zien.
 • Het nummer is het regelnummer in de tabel
 1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves
  Deze bedragen zijn terug te vinden bij het onderdeel overzicht baten en lasten van de programma's bij saldo voor bestemming.
 2. Mutatie (im)materiële vaste activa
  De mutaties van de (im)materiële vaste activa bestaan uit de werkelijke mutaties in 2019, aangevuld met de mutaties conform de begroting. Over de jaren 2020 en 2021 zijn de verwachte mutaties verantwoord conform de begroting. Zie hiervoor de tabel bij onderdeel reserves en voorzieningen.
 3. Mutatie voorzieningen
  De mutaties over 2019 bestaan uit de werkelijke dotaties en aanwendingen, aangevuld met verwachte dotaties en aanwendingen in 2019, conform de begroting. Over de jaren 2020 en 2021 zijn de verwachte dotaties en aanwendingen verantwoord conform de begroting. Zie hiervoor de tabel bij onderdeel reserves en voorzieningen.
 4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)
  De mutaties van de voorraden bestaan uit de werkelijke mutaties in 2019, aangevuld met de mutaties conform de begroting. Over de jaren 2020 en 2021 zijn de verwachte mutaties verantwoord conform de begroting. Zie hiervoor de tabel bij onderdeel reserves en voorzieningen.
 5. Niet van toepassing
ga terug