Begroting 2020

Financiële uitgangspunten

Indexatie.

  • De meerjarenraming 2020-2023 is geïndexeerd conform de ontwikkeling het accres van de algemene uitkering. Onderstaande indexatiepercentages zijn verwerkt in de begroting

Algemene uitkering.

  • De septembercirculaire 2019 is voor de programmabegroting het uitgangspunt voor de berekening van de algemene uitkering.

OZB, heffingen en tarieven.

Huren.

  • De huren van welzijn-, sport- en overige accommodaties worden voor de periode 2020-2023 verhoogd met de in de huurovereenkomsten opgenomen indexering.
  • Uitgangspunt is dat altijd geïndexeerd wordt, tenzij anders overeengekomen. Voor nieuwe huurovereenkomsten en voor huurovereenkomsten die aflopen geldt het uitgangspunt dat indexering wordt toegepast op basis van de consumentenprijsindex van het CBS.
  • Na het einde van de huurtermijn zal gekeken worden naar de herziening van de huurvoorwaarden, waaronder de huurprijs (op basis van hertaxatie).

Interne rente/ renteresultaat.

  • Het omslagrentepercentage is 5%, voor de grondexploitaties wordt gerekend met 3,3%. Het gewogen gemiddelde rentepercentage over de langlopende leningen is circa 4,5%.

Kapitaallasten.

  • De kapitaallasten zijn bijgesteld. Dit betekent dat rekening is gehouden met verwachte investeringen en bijgestelde projectramingen.

Algemene reserve.

  • De reserve vast eigen vermogen ad €5,1 mln blijft gehandhaafd.
  • Zie voor de omvang van de algemene reserve de tabel in reserves en voorzieningen.
ga terug