Begroting 2020

Reserves en voorzieningen

Reserves

Bedragen x €1.000

Saldo 31-12-2018

Prognose 31-12-2019

Prognose 31-12-2020

Prognose 31-12-2021

Prognose 31-12-2022

Prognose 31-12-2023

Reserve vast eigen vermogen

5.084

5.084

5.084

5.084

5.084

5.084

Algemene reserve

10.894

11.606

11.606

11.606

11.606

11.606

Nog te bestemmen resultaat

0

282

715

2.316

3.183

4.779

Algemene reserve

15.978

16.971

17.405

19.005

19.872

21.469

Egalisatiereserve parkeren

4.161

3.906

3.958

4.068

4.220

4.415

Kapitaallasten atletiekbaan

0

0

0

0

0

0

Kapitaallasten stadhuis

2.273

1.675

1.115

593

121

0

Milieu-innovatie

20

20

20

20

20

20

Ondergrondse afvalinzameling

975

620

620

620

620

620

Egalisatiereserve riolering

88

88

88

88

88

88

Grondexploitaties

3.838

4.613

5.417

5.805

6.271

6.399

Aagtenpark

0

0

0

0

0

0

Onderhoud en beheer groen

70

70

70

70

70

70

Onderhoud en beheer civiel

901

901

901

901

901

901

3 decentralisaties

3.565

3.534

3.255

3.101

2.901

2.705

MGOIP sportaccommodaties

368

446

310

265

244

241

Verbindingsweg A8/A9

1.050

1.575

2.100

2.100

2.100

2.100

Bestemmingsreserves

17.309

17.448

17.853

17.631

17.556

17.559

Totaal reserves

33.287

34.419

35.258

36.636

37.428

39.028