Begroting 2020

Leeswijzer

Algemeen

 • De programmabegroting is het document waarmee de raad de doelen, prestaties en de daarbij behorende budgetten (middelen) vaststelt. De begroting is conform het besluit begroting en verantwoording (BBV) opgebouwd en bestaat uit een beleidsdeel (programma’s en paragrafen), het financieel kader en overige informatie.
 • Getallen worden in duizendtallen (dzd) of miljoenen (mln) gepresenteerd, hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.

Programma's

 • Per programma; ambities, vastgesteld beleid, risico's, beleidsindicatoren, verbonden partijen en taakvelden beschikbaar. Per taakvelden zijn er steeds 3 vragen; wat wil de raad bereiken, wat gaat het college daarvoor doen en welke kosten zijn hier mee gemoeid (tabel).

Paragrafen

 • Weerstandsvermogen en risicobeheersing; overzicht van risico’s en het toegepaste beleid voor weerstandscapaciteit.
 • Bedrijfsvoering; visie en speerpunten.
 • Onderhoud kapitaalgoederen; vastgesteld beleidskader, kwaliteitsniveau & beheerplan en financiële effecten.
 • Financiering; hoofdlijnen risico’s financieringsfunctie en risicobeheer.
 • Lokale heffingen; afweging belastingdruk en gewenste voorzieningenniveau.
 • Verbonden partijen; organisaties met zowel een financiële als een bestuurlijke relatie.
 • Grondbeleid; informatie over instrumenten en grondexploitaties.

Financiële kaders en meerjarenperspectief

 • Financiële uitgangspunten; indexatie algemene uitkering, verloop OZB-tarieven, heffingen, parkeertarieven, huren, interne rente-renteresultaat en algemene reserve.
 • Structureel begrotingsoverzicht: incidentele en structurele baten en lasten inclusief de structurele toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves.
 • Reserves en voorzieningen; effect raadsbesluiten op de algemene reserve.
 • Herkomst middelen en verdeling lasten; overzicht inkomsten en uitgaven.

Colofon

 • Gemeente Beverwijk; postbus 450 1940 AL Beverwijk
 • 0251 256 256
 • www.beverwijk.nl
 • Registratienummer INT-19-51520
 • Foto’s N.Hartog
ga terug