Begroting 2020

Structureel begrotingsevenwicht

Structureel begrotingsevenwicht

Omschrijving taakveld

Omschrijving incidentele baten en lasten

2020

2021

2022

2023

Bedragen x €1.000

- is nadeel, + is voordeel voor de begroting/exploitatie

Saldo voor bestemming:

840

1.379

791

1.600

Reservemutaties:

406

-222

-76

3

Saldo na bestemming:

433

1.601

867

1.597

Incidentele lasten:

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Kosten bluswatervoorziening

-178

1.2 Openbare orde en veiligheid

Veiligheidswerkzaamheden kosten sail

-35

2.1 Verkeer en vervoer

Verkeersveiligheid rondom scholen

-55

-55

-55

3.1 Economische ontwikkeling

Promotie activiteiten sail

-30

3.1 Economische ontwikkeling

Aanjaagregeling ondernemingsklimaat

-240

3.4 Economische promotie

Toeristisch beleid

-20

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Gebiedsgericht werken

-141

7.4 Milieubeheer

Energietransitie

-250

-125

8.1 Ruimtelijke ordening

Implementatie omgevingswet

-325

8.2 Grondexploitatie

Conform de BBV dienen de werkelijke uitgaven en inkomsten welke te maken hebben met grondexploitaties via de gemeentelijke exploitatie te lopen

-5.346

-4.517

-3.344

-1.284

Totaal incidentele lasten:

-6.621

-4.697

-3.399

-1.284

Incidentele baten:

0.62 OZB niet-woningen

Incidenteel hogere OZB opbrengsten in verband met dekking aanjaagregeling ondernemingsklimaat

240

8.2 Grondexploitatie

Conform de BBV dienen de werkelijke uitgaven en inkomsten welke te maken hebben met grondexploitaties via de gemeentelijke exploitatie te lopen

6.170

4.950

3.855

1.466

Totaal incidentele baten:

6.410

4.950

3.855

1.466

Totaal incidentele baten en lasten

-210

254

456

182

Saldo geschoond voor incidentele baten en lasten na bestemming

644

1.347

411

1.415

Incidentele stortingen in de reserves (0.10)

8.2 Grondexploitaties

Storting best.res. grondexploitaties

-805

-388

-466

-128

2.1 Verkeer en ervoer

Storting best.res. verbindingsweg A8/A9

-525

Totaal incidentele stortingen

-1.330

-388

-466

-128

Incidentele onttrekkingen in de reserves (0.10)

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Dekking Gebiedsgericht werken uit best.res. decentralisaties (3D)

141

6.4 Begeleide participatie

Dekking tekort IJmond Werkt! uit best.res. decentralisaties (3D)

41

131

181

180

6.5 Arbeidsparticipatie

Dekking tekort IJmond Werkt! uit best.res. decentralisaties (3D)

7

23

18

16

6.8 Geëscaleerde zorg

Dekking kosten transitie Beschermd wonen en MO uit best. res. decentralisaties (3D)

90

Totaal incidentele onttrekkingen

279

154

200

196

Totaal incidentele stortingen en onttrekkingen reserves

-1.050

-235

-266

68

Structureel saldo

1.694

1.582

676

1.346

ga terug