Begroting 2020

Meerjarenraming

Toelichting meerjarenraming

Mutaties Programmabegroting 2020

 1. Effect opstellen taakveldenraming 2020
  De financiële effecten van de taakveldenraming betreffen onder andere de berekende kapitaallasten, indexatie en mutaties onder de €25 dzd.
 2. Hogere archiefkosten
  De verhoging van de kosten wordt veroorzaakt doordat het Noord-Hollands Archief vanaf 2020 de kostenstijgingen van de afgelopen jaren doorberekenen. Daarnaast zijn er hogere kosten voor een (nieuw) digitaal archief, welk tarief volgens landelijke afspraken tot stand is gekomen. Hierbij moet worden opgemerkt dat:
  - deelname aan het Noord-Hollands Archief wettelijk verplicht is
  - het Noord-Hollands Archief na deze verhoging nog steeds het laagste tarief hanteert in vergelijking met de overige archiefdiensten in Noord-Holland
  - de kostenstijging naar evenredigheid gefaseerd zal worden doorgevoerd over een periode van 4 jaar gerekend vanaf 1 januari 2019
 3. Voortzetten aanjaagregeling ondernemersklimaat 2020
  Conform raadsvoorstel Aanjaagregeling Ondernemersklimaat - voortzetting 2020 (INT-19-50142) zijn de lasten voor de aanjaagregeling opgenomen in de programmabegroting 2020. Deze lasten worden gedekt door hogere OZB niet-woningen opbrengsten
 4. Verwerken areaaluitbreiding OZB

Het aantal woningen is de afgelopen jaren gestegen. Het effect hiervan is dat de totale OZB opbrengst woningen omhoog kan worden bijgesteld.

D) Subtotaal mutatie programmabegroting 2020

 • Dit betreft het totaal van de regels 1 tot en met 4

E) Saldo meerjarenraming

 • Dit betreft het saldo van de meerjarenraming
 • Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2017 is een motie aangenomen dat er in de begroting een financiële buffer moet zijn van €450 dzd. In het jaar 2020 is de financiële buffer €433dzd. Voor de jaren 2021 tm 2023 is het saldo voldoende om deze buffer van €450dzd te realiseren.
ga terug