Begroting 2020

Lokale heffingen

Beleid over lokale heffingen

Beleidskader lokale heffingen

  • De gemeentelijke lastendruk voor bewoners en bedrijven op of onder het landelijk gemiddelde houden.
  • Lokale belastingen worden in principe verhoogd met niet meer dan de index.
  • De tarieven voor de meeste gemeentelijke heffingen worden, voor zover dat mogelijk en wettelijk is toegestaan, jaarlijks geïndexeerd.
  • De tarieven van de afvalstoffenheffing, rioolheffing, parkeerbelastingen en bepaalde leges vallen buiten de standaard indexeringssystematiek.
  • De tarieven voor hondenbelasting en toeristenbelasting zijn bij eerdere besluitvorming voor 5 jaar vastgesteld (2016-2020).
  • De gemeentelijke belastingverordeningen worden jaarlijks geactualiseerd en door de raad behandeld in november en december. In het voorstel van de belastingverordeningen 2020 staat een toelichting op de belastingen en heffingen. Het voorstel en de verordeningen zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk bij programma bestuur en ondersteuning.

Kwijtscheldingsbeleid

  • Op grond van de Invorderingswet 1990 en het kwijtscheldingsbeleid kan een belastingschuldige die niet in staat is een belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen, kwijtschelding aanvragen.
  • Bij Ministeriële regeling worden inkomensnormen vastgesteld, welke van toepassing zijn voor de eventuele toekenning van kwijtscheldingsaanvragen.
  • Het gemeentelijk beleid is gebaseerd op de normen en richtlijnen van het Rijk. Kwijtschelding is mogelijk voor aanslagen rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting (alleen voor de eerste hond). De gehanteerde kwijtscheldingsnorm is 100%.
ga terug