Begroting 2020

Sport, cultuur en recreatie

Cultureel erfgoed

Wat wil de raad bereiken?

  • Beeldbepalende monumenten voor de gemeenschap beschermen en behouden
  • Meer zichtbaar maken van (on)bekende monumenten door middel van promotie
  • Herbestemmen religieus erfgoed

Wat gaat het college daarvoor doen?

  • Duurzaamheidsmaatregelen stimuleren door middel van aanpassing van de huidige subsidieverordening voor onderhoud gemeentelijke monumenten
  • Opstellen van een kerkenvisie voor herbestemming religieuze gebouwen.
  • Uitvoering geven aan de voor 2020 genoemde activiteiten uit de Erfgoedvisie Beverwijk.
ga terug