Begroting 2020

Sport, cultuur en recreatie

Media

Wat wil de raad bereiken?

  • De Bibliotheek is een belangrijke laagdrempelige sociale, culturele en educatieve basisvoorziening voor alle inwoners.
  • Inwoners worden door lokale media geïnformeerd over het nieuws, belangrijke (culturele) gebeurtenissen in hun (in)directe woonomgeving. Media doen dit met diversiteit in de programmering en op een kwalitatieve, onafhankelijke manier.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Bibliotheek

  • De ingezette koers van een 'klassieke (uitleen)bibliotheek' naar een ‘participatiebibliotheek’ wordt geïntensiveerd. Naast het stimuleren van lezen en leren wordt daarbij ook ingezet op o.a. informeren, ontmoeten en mediawijsheid. Gezamenlijk met de Bibliotheek ontwikkelen we een beleidsplan 2021-2024.
  • In 2020 wordt de huidige samenwerkingsovereenkomst voor de gezamenlijke uitvoering van het bibliotheekwerk tussen de gemeenten Beverwijk en Heemskerk geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.
  • De Bibliotheek is een belangrijke partner in het Taalhuis IJmond. In dit samenwerkingsverband wordt gestreefd naar een vermindering van het aantal laaggeletterden in de IJmond. Zie hiervoor ook taakveld onderwijsbeleid en leerlingenzaken.

Lokale omroep

  • Het college zorgt voor de bekostiging van het functioneren van de Stichting Lokale Omroep Beverwijk (hierna: Radio Beverwijk). Media zoals radio en televisie spelen een belangrijke rol bij het informeren van de samenleving.
  • Het college ziet er op toe dat Radio Beverwijk voldoende aandacht geeft aan het eigen verzorgingsgebied maar ook op de samenwerking met andere lokale (IJmondiale) omroepen. Het college let daarbij op de onafhankelijkheid, de kwaliteit en diversiteit in de programmering. Belangrijk daarbij is de lokale informatie, het (politieke) nieuws, educatie, de verslaglegging van raadsvergaderingen en belangrijke (culturele) gebeurtenissen in het verzorgingsgebied.
  • Het college stelt Radio Beverwijk in staat, op basis van de wetgeving, om gebruik te maken van meerdere mediaplatforms (zoals radio en televisie) en de door-ontwikkeling van de moderne media zoals internet en Social Media.
  • In het eerste kwartaal 2020 legt het college het advies aan het Commissariaat voor de Media over het weer voor 5 jaar verlengen van de aanwijzing van de Stichting Lokale Omroep Beverwijk ter besluitvorming voor aan de raad.
ga terug