Begroting 2020

Onderwijs

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Wat wil de raad bereiken?

 • Het belang van vroegtijdig voorkomen van onderwijsachterstanden is belangrijk.
  Het voorkomen van onderwijsachterstanden draagt immers niet alleen bij aan een goede start in het basisonderwijs. Het sluit tevens aan op de preventieve taken van jeugd. Bovendien kan het voorkomen van onderwijsachterstanden effecten hebben op de langer termijn, onder andere: betere kansen op het vervolgonderwijs, meedoen in de samenleving, participatie in het arbeidsproces en een betere gezondheid.
 • Op de basis- en middelbare school is het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met allerlei facetten uit de samenleving. We vinden het belangrijk dat kinderen ook onderwezen worden in cultuur en sport. We faciliteren cultuureducatie, bewegingsonderwijs en lessen in democratisch burgerschap.
 • Daarnaast is het belangrijk de jeugd op te leiden die aansluiten bij de te verwachte vraag naar technisch personeel ook in het kader van realisatie van nieuwe technieken voor windenergie, warmtenetten, aardgasloos bouwen en circulaire economie. Zie hiervoor ook programma economie.

Wat gaat het college daarvoor doen?

 • De kaders van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) zijn opgenomen in de Kadernota onderwijsachterstandenbeleid 2020-2023. Het college zet in 2020 in ieder geval in op verruiming en inhoudelijke verdieping van voor- en vroegschoolse educatie (VVE).
 • Opstellen visie aansluiting zorg op passend onderwijs.
 • In 2020 wordt een extra impuls gegeven aan het zorgdragen dat alle kinderen in Beverwijk een passende onderwijsplek zullen hebben en niet langer thuis zitten. Het eind 2019 getekende thuiszitterspact in de regio Kennemerland vormt hiervoor het uitvoeringskader.
 • In het schooljaar 2019-2020 is gestart met een programma Burgerschap voor alle leerlingen uit groep 7 of 8 van het basisonderwijs in Beverwijk. Begin 2020 wordt de raad geïnformeerd over de ervaringen van de basisscholen met het burgerschapsprogramma en de structurele borging hiervan.
 • De pilot weekendschool, die in 2019 is gestart, wordt eind 2019/begin 2020 geëvalueerd.
 • Laaggeletterdheid: Op grond van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs ontvangen gemeenten jaarlijks middelen om invulling te geven aan volwasseneneducatie.
  Hierin word samengewerkt met de gemeenten uit de arbeidsmarktregio, die voor de periode 2018-2020 een regionaal educatief plan (REP) hebben opgesteld. In 2020 wordt het plan geëvalueerd en, naar verwachting, verlengd tot 2024.
 • In lijn met het REP is een Taalakkoord opgesteld. Het Taalakkoord is voor de periode 2019-2021 aangescherpt en richt zich op het bereiken van nóg meer laaggeletterde inwoners; met name met een Nederlandstalige achtergrond. Partners werken hierin samen vanuit het Taalhuis IJmond, met als uiteindelijk doel om het aantal laaggeletterden te verminderen en hen in staat te stellen volwaardig te participeren.
  Zie hiervoor ook taakveld inkomensregelingen.
  In het eerste kwartaal van 2020 wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van het Taalakkoord.
 • Het college wil de kansen die Techport biedt, als locatie waar onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven in een innovatieve omgeving werken aan de maakindustrie van morgen, voor onze stad optimaal benutten (in samenwerking met het RMC en het samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs in onze regio).
ga terug