Begroting 2020

Sociaal domein

Inkomensregelingen

Wat wil de raad bereiken?

  • Verstrekken van een (periodieke) uitkering tot het wettelijk aangegeven niveau voor die gezinnen of alleenstaanden die niet beschikken over voldoende inkomsten.
  • Voorkomen dat het uitkeringenbestand onevenredig toeneemt maar dat deze enkel terecht komt bij de mensen die geen middelen hebben om te voorzien in de kosten van levensonderhoud.
  • De voorzieningen van het minimabeleid hebben tot doel het direct of indirect stimuleren van participatie van inwoners van Beverwijk met een minimum inkomen.
  • Verbetering van positie van kinderen in armoede

Wat gaat het college daarvoor doen?

  • Evalueren effectiviteit van de re-integratie instrumenten en op basis van best practise in andere gemeenten hier de burgers van laten profiteren.
  • Uitvoering geven aan het handhavingsbeleidsplan uit 2016. Handhaving komt in beeld wanneer er sprake is van opzettelijke fraude. In 2020 wordt het handhavingsbeleidsplan geactualiseerd in lijn met de visie Meedoen.
  • Om de uitstroom van het uitkeringsbestand te bevorderen worden de door het college gestarte pilots, om meer inwoners passende ondersteuning te bieden bij participatie, in 2020 voortgezet en uitgebreid. Het gaat daarbij zowel om experimenten met nieuwe interventies als om het in praktijk brengen van nieuwe vormen van dienstverlening.
  • Het college wil het bereik vergroten van de minimaregelingen, met name de kindregelingen, door extra informatie en aandacht voor laaggeletterdheid. Zie hiervoor ook taakveld onderwijsbeleid en leerlingenzaken. Daarnaast ook verspreiding van informatie via scholen, huisartsen en zorgaanbieders.
  • Beverwijk voert het minimabeleid uit volgens de vastgestelde kadernota minimabeleid 2016-2019. Deze nota is in 2019 geëvalueerd. Aan de hand van de visie Meedoen wordt een nieuwe kadernota opgesteld. Deze wordt eind 2019/begin 2020 vastgesteld. In 2020 wordt aan het nieuwe minimabeleid uitvoering gegeven.
  • Onderdeel van het minimabeleid is de collectieve zorgverzekering voor minima, deze wordt in 2020 voortgezet. De collectieve zorgverzekering wordt in 2020 geëvalueerd.
ga terug