Begroting 2020

Sociaal domein

Wijkteams

Wat wil de raad bereiken?

 • De gemeente wil alle inwoners van jong tot oud de ondersteuning bieden die zij nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. We streven ernaar dat inwoners naar vermogen bijdragen en niemand aan de kant staat.
 • De toegang tot ondersteuning is laagdrempelig, eenduidig en herkenbaar georganiseerd, dichtbij inwoners.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Sociaal team Beverwijk

 • Inwoners kunnen voor alle vragen terecht bij het Sociaal team. Als het om lichte ondersteuning gaat, pakt dit team het zelf op. Ook probeert het team preventief te werk te gaan en is vroegsignalering belangrijk. Daarnaast zet het Sociaal team in op participatie en versterken van buurtkracht. Als er meer ondersteuning nodig is (1e en 2e lijn) zorgen ze voor een warme overdracht.
 • Het Sociaal team is een netwerkorganisatie van ViVa! Zorggroep (wijkverpleging), SWB (opbouwwerk), Socius MD (maatschappelijke dienstverlening), MEE & de Wering (cliëntondersteuning) en de gemeente (werk & inkomen, Wmo). Ook werken in het Sociaal team specialisten op het gebied van mantelzorgondersteuning en GGZ en stemt het Sociaal team af met veel partners. In 2020 zet het college in op:
  • Het uitvoeren van het Groeimodel Toegang Sociaal Domein IJmond 2017 over vindbaarheid en toeleiding. De belangrijkste actie daarbij is de verschillende toegangen van Socius, MEE & de Wering en het Sociaal team Beverwijk samenvoegen tot één toegang.
  • De bekendheid en vindbaarheid van het Sociaal team vergroten met extra communicatie over de nieuwe toegang, communiceren over wat het sociaal team doet en zichtbaar zijn bij wijkactiviteiten.
  • Deelnemen in plan van aanpak bestrijding eenzaamheid Beverwijk.
  • Verbeteren dienstverlening op het gebied van schulden en minimavoorzieningen.
  • Aandacht voor de privacywet versus delen van informatie.
  • Centrum voor Jeugd en gezin (CJG).
 • Voor alle ondersteuningsvragen en toegang tot jeugdhulp kunnen inwoners terecht bij het CJG IJmond. Het CJG sluit laagdrempelig aan bij de leefwereld van ouders en jeugdigen met (meervoudige of complexe) opvoed- en opgroeivragen. In 2020 zet het college in op:
  • De samenwerking met het voorveld en de specialistische jeugdhulp is belangrijk om te zorgen dat er waar nodig, integraal en op tijd de juiste hulp wordt ingezet. Het college gaat meer praktijkondersteuners jeugd (POH-ers) inzetten, die bij huisartsen in Beverwijk vroegtijdig betrokken zijn bij lichte psychosociale vragen van ouders en kinderen. Hiermee kan specialistische hulp voorkomen worden.
  • Het CJG verhuist naar een toegankelijke locatie.
  • Cliëntondersteuning.
 • Onafhankelijke cliëntondersteuning wordt in onze gemeente aangeboden door het Sociaal team Beverwijk (lichte vorm) en door Socius MD en MEE & de Wering (1e en 2e lijn).
 • Cliënt ervaringsonderzoek; het is voor het college belangrijk te weten hoe cliënten de dienstverlening ervaren om die te kunnen ontwikkelen en verbeteren. We meten de ervaring van inwoners over de kwaliteit van de ondersteuning van het Sociaal team Beverwijk, het CJG, het maatwerk van de Wmo en de jeugdhulp.
ga terug