Begroting 2020

Sociaal domein

Geëscaleerde zorg 18+ en 18-

Geëscaleerde zorg 18+ en 18- (6.8)

Wat wil de raad bereiken?

  • Inwoners van Beverwijk die slachtoffer zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling, die (tijdelijk) niet meer thuis wonen en/of inwoners die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving, krijgen ondersteuning. Dat doet het college door advies, hulp en begeleiding, beschermd wonen en opvang. Dit gebeurt in overleg met en gedeeltelijk uitgevoerd door centrumgemeente Haarlem.
  • Op 1 januari 2020 wordt de nieuwe Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg ingevoerd en geïmplementeerd.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Geëscaleerde zorg 18-

  • Het college zet in op het voorkomen en aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling: van preventie tot signalering, diagnostiek, hulp en opvang van jeugdigen die hier slachtoffer van zijn. De inzet van het college op preventie en signalering valt onder taakvelden 6.1 en 6.2. Bij preventie kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het voorlichten van jonge ouders over geweldloos opvoeden en leren omgaan met huilgedrag van baby’s.
  • De stichting Veilig Thuis Kennemerland doet onderzoek naar vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Professionals en inwoners kunnen bij Veilig Thuis advies vragen over hoe te handelen bij vermoedens van mishandeling en zo nodig een melding doen. Ook de Crisisdienst en de specialistische MDA++ aanpak zijn belegd bij Veilig Thuis. In de crisisdienst is expertise vanuit alle facetten in de jeugdzorg gebundeld. Deze dienst is altijd (24/7) bereikbaar om jeugdigen in crisissituaties op een snelle en deskundige manier te helpen, ondersteuning te bieden en/of te verwijzen naar de juiste hulp. In de specialistische MDA++ aanpak is psychosociale, medische, forensische en justitiële kennis gebundeld om geweld structureel te stoppen.
  • Het college is verantwoordelijk voor een toereikend kwantitatief en kwalitatief aanbod van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit gaat over zowel drang- als dwangzorg. Drangzorg gaat over het bieden van hulp aan jeugdigen en gezinnen in kwetsbare situaties op vrijwillige basis zodat gedwongen hulpverlenging voorkomen wordt. Gedwongen hulpverlening (dwangzorg) wordt opgelegd door de rechter aan jeugdigen en gezinnen in kwetsbare situaties met als doel de bedreiging voor de veilige ontwikkeling van de jeugdige op te heffen.

Geëscaleerde zorg 18+

  • Zowel regionaal als lokaal sturen wij op een sluitende keten van zorg en veiligheid voor onze inwoners. De 24 uurs bereikbaarheid en opvolging wordt in 2020 verder doorontwikkeld in samenspraak met de GGD (VRK). Zie hiervoor ook taakveld openbare orde en veiligheid.
  • Een kleine groep inwoners veroorzaakt regelmatig overlast of roept zorgvragen op. De meldingen worden regionaal geregistreerd bij het Regionaal Meldpunt Zorg en Overlast van de GGD. IJmondiaal is afgesproken dat de netwerkorganisatie Vangnet en Advies er op afgaat om mensen daadwerkelijk hulp te bieden. Het gaat hierbij om complexe sociale veiligheidsvraagstukken zoals (woon)overlast, aanpak verwarde personen, problematische jeugdgroepen, (jeugd)criminaliteit, radicalisering en daklozen.
  • Per 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg van kracht (in plaats van Wet Bopz). Deze wet biedt meer instrumenten om verplichte zorg, inclusief ambulante zorg in de thuisomgeving, op te leggen. Tevens worden de bevoegdheden van de burgemeester om op te treden bij escalaties uitgebreid. Bij de uitvoering van de wet is ook een rol voor de GGD belegd. Voor de uitvoering van deze nieuwe taak ontvangt Beverwijk in 2020 extra middelen. Zie hiervoor ook taakveld openbare orde en veiligheid.
ga terug