Begroting 2020

Sociaal domein

Begeleide participatie

Wat wil de raad bereiken?

  • Het bieden van voorzieningen en diensten aan inwoners zodat zij zelfstandig een huishouden kunnen voeren en kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer

Wat gaat het college daarvoor doen?

  • De Wsw (Wet sociale werkvoorziening) is vanaf 2015 niet meer toegankelijk voor nieuwe mensen. Het college wil de bestaande Wsw-ers zo goed mogelijk begeleiden.
  • Beschut werk is bedoeld voor mensen die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. Voor de uitvoering van beschut werk liggen er kansen om dit aan te laten sluiten op dagbesteding vanuit de Wmo. Het college heeft besloten voor de duur van de 'Uitgangspuntennotitie Participatiewet IJmond Werkt! (2017-2021)', beschut werk onder te brengen bij IJmond Werkt!
  • In 2020 wordt uitvoering gegeven aan het actieplan beschut werk.
ga terug