Begroting 2020

Sociaal domein

Samenkracht en burgerparticipatie

Wat wil de raad bereiken?

 • Een goed en passend aanbod van algemeen toegankelijke voorzieningen om inwoners van jong tot oud waar nodig te ondersteunen bij hun zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving.
 • De gemeente luistert naar inwoners, en maakt gebruik van hun kennis, ervaring en initiatieven.
 • De zorg van mensen voor elkaar en voor hun buurt wordt gewaardeerd en gestimuleerd.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Sociale samenhang en basisvoorzieningen

 • Het college subsidieert in 2020 het welzijnswerk van Stichting Welzijn Beverwijk (SWB). In 2020 wordt een actuele opdracht voor het welzijnswerk uitgewerkt met concrete prestatieafspraken.
 • Het maatschappelijk werk van Socius en MEE & De Wering verzorgt ondersteuning voor alle inwoners met problemen op psychosociaal en sociaal juridisch gebied. Preventie van armoede en schulden krijgt in 2020 extra aandacht.
 • Voor Wijk aan Zee is, in vervolg op het behoeftenonderzoek in 2019, een plan gemaakt voor de welzijn-, zorg- en sportvoorzieningen in het dorp. Vanaf 2020 wordt dit plan, samen met de Participatieraad, organisaties en inwoners uit Wijk aan Zee, uitgevoerd.
 • Het college gaat in 2020 maatschappelijke partners met elkaar in verbinding brengen, om gezamenlijk eenzaamheid onder inwoners te verminderen. Bestaande activiteiten, gericht op ontmoeting, worden beter onder de aandacht gebracht.
 • In 2020 wordt samen met organisaties uitvoering gegeven aan de IJmondiale intentieverklaring ‘Dementievriendelijke gemeente’. Het college zet in op deskundigheidsbevordering, vroegsignalering, kennisdeling en het doorbreken van taboes. Alzheimer Nederland Midden-Kennemerland organiseert informatieve bijeenkomsten in de regio onder de noemer ‘Alzheimer Trefpunt’.

Integraal gebiedsgericht werken

 • Het college stimuleert de samenwerking van alle “werkers in de wijk”; de woningcorporaties, SWB, het Sociaal team, Politie en de gemeente zelf.
 • Voor bewonersinitiatieven is er een stimuleringsregeling. Hiermee worden jaarlijks vele initiatieven ondersteund, zowel van fysieke als van sociale aard. In wijken waar de sociale betrokkenheid minder is gaan we, ondersteund door professionele partners, de bewoners actief benaderen om activiteiten te organiseren die de leefbaarheid verbeteren.
 • Doorgaan met de wijkaanpak in Oosterwijk door uitvoering van het project ‘Thuis in Oosterwijk’.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg

 • Uitvoering gegeven aan het nieuwe beleid voor vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning. Gemeente Beverwijk subsidieert de maatschappelijke partners die dit gaan uitvoeren en bewaakt de afgesproken prestaties.
 • Het college richt zich op informatie en advies, het vinden van (zorg-)vrijwilligers, stimuleren van vrijwilligerswerk onder jongeren (waaronder de maatschappelijke stages door het Kennemer College), netwerkversterking en respijtzorg voor mantelzorgers. Extra speerpunt in 2020 is de werkende mantelzorger.
 • De vorm van de jaarlijkse mantelzorgwaardering (cadeaubonnen voor mantelzorgers) wordt in 2020 geëvalueerd.

Jeugd

 • Het college werkt verder aan de uitvoering van de regionale nota ‘Opgroeien in de IJmond 2018-2021’. Deze nota omvat basisvoorzieningen (zoals het jongerenwerk) maar ook de specialistische jeugdhulp en jeugdbescherming en -reclassering.
  Jaarlijks wordt een uitvoeringsagenda opgesteld met prioriteiten. Dit doet het college in samenwerking met betrokken partners, de jeugd wordt hier ook bij betrokken.
 • Het college subsidieert lokale of wijkgerichte voorzieningen die gericht zijn op ontwikkeling, vrije tijd, participatie, gezondheid en sociale veiligheid. Zie hiervoor ook taakveld volksgezondheid. Het college zorgt voor aansluiting van het aanbod vanuit kunst, cultuur en sport op de wensen en behoeften van de Beverwijkse jeugd.
 • Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) biedt toegang tot hulp en ondersteuning en men kan er terecht voor vragen op het gebied van opvoedondersteuning.
  Het college bevordert dat het onderwijs, jongerenwerk en jeugdmaatschappelijk werk goed aansluiten op het CJG, zodat kinderen en jongeren sneller de juiste hulp en ondersteuning krijgen. Zie hiervoor ook taakveld wijkteams.
 • Handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang; het college registreert conform het Landelijk Register Kinderopvang. De GGD voert het toezicht uit, het college voert een actief handhavingsbeleid.

Cliënt- en inwonerparticipatie

 • Op 1 april 2018 zijn in de drie IJmondgemeenten Participatieraden van start gegaan, voor een ontwikkelperiode van 2 jaar. De Participatieraad betrekt inwoners bij vraagstukken die in 2020 actueel zijn. In het tweede kwartaal van 2020 worden een evaluatie en advies uitgebracht aan de gemeenteraden over de voortzetting.
ga terug