Begroting 2020

Sociaal domein

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Wat wil de raad bereiken?

  • Het bieden van materiële voorzieningen aan inwoners, zodat zij zelfstandig een huishouden kunnen voeren en kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

Wat gaat het college daarvoor doen?

  • Het abonnementstarief is vanaf 2019 van toepassing op maatwerkvoorzieningen Wmo. Vanaf 2020 is het abonnementstarief ook van toepassing op algemene voorzieningen op basis van de Wmo.

Aanbestedingen Wmo

  • Het contract voor hulpmiddelen eindigt per oktober 2020. De gemeenten kunnen dit contract nog een jaar verlengen of opnieuw aanbesteden.
  • Het contract voor trapliften eindigt per augustus 2020, een aanbesteding is noodzakelijk.
  • Door de toegenomen vraag naar woningaanpassingen onderzoeken we of een aanbesteding efficiënter is.

Voorbereiding decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang

  • Het college geeft uitvoering aan het regionaal beleidskader Opvang, Wonen en Herstel 2017-2020, waarmee de zorg voor inwoners met sociaal-psychische en psychiatrische problematiek wordt georganiseerd en getransformeerd. Wij onderzoeken een voorstel tot verlenging in 2021.
  • In 2020 werken wij verder aan het ambulantiseren (afbouwbeleid van intramurale zorg) en transformeren van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen.
  • De decentralisatie van beschermd wonen en de maatschappelijke opvang per 2022 wordt regionaal en lokaal voorbereid. Samen met de gemeenteraden van IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer worden de strategische keuzes in beeld gebracht en in 2020 verder uitgewerkt.
  • De decentralisatie gaat gepaard met een landelijke herverdeling van de financiële middelen over alle gemeenten per 2022.
  • Het voorbereiden en uitwerken van de strategische keuzes voor uitvoering van het Hoofdlijnen Akkoord GGZ over de ambulantisering/opheffen wachtlijsten in de GGZ en de wachtlijsten bij beschermd wonen.
ga terug