Begroting 2020

Sociaal domein

Arbeidsparticipatie

Wat wil de raad bereiken?

  • Van mensen die gesteund worden vanuit de gemeentelijke bijstand, of die als statushouders hier wonen, wordt verwacht dat zij zelf initiatieven ondernemen en er alles aan doen om (weer) in het arbeidsproces te komen en zelf een inkomen te verdienen. Vanzelfsprekend helpt de gemeente deze mensen met hulp op maat om aan de slag te gaan.

Wat gaat het college daarvoor doen?

  • In 2021 wordt een nieuwe Wet Inburgering verwacht. De gemeente krijgt weer meer regie op de inburgering. De Carrousel Integrale Inburgering wordt, ter voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering, als pilot voortgezet in 2020.
  • Uitkeringsgerechtigden die niet zelfstandig weer kunnen participeren worden naar werk of participatie begeleid. Hiervoor wordt een sluitende aanpak aangeboden met behulp van opleiding, vrijwilligerswerk en betaald werk.
  • Het college ziet er op toe dat bij aanbestedingen van meer dan €205.000 een (inspannings)verplichting opgenomen is dat de aannemende partij verplicht om 5% van de looncomponent aan te wenden voor inschakeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met werkervaringsplaatsen (SROI).
  • De ambities uit de regionale arbeidsmarktagenda, verwerkt in het regionaal actieplan 'Perspectief op Werk', worden in 2020 verder uitgewerkt.
  • Op basis van de uitkomsten van het heroriëntatie onderzoek Wsw en NBW legt het college in 2020 een keuze voor waarin een verdere invulling gegeven wordt aan de samenwerking met verbonden partij IJmond Werkt!.
ga terug