Begroting 2020

Sociaal domein

Maatwerkdienstverlening 18+ en 18-

Maatwerkdienstverlening 18+ en 18- (6.7)

Wat wil de raad bereiken?

 • Het waar nodig bieden van passende ondersteuning aan inwoners, zodat zij gezond en veilig kunnen opgroeien, zelfstandig een huishouden kunnen voeren en kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.
 • Door schuldhulpverlening en schuldpreventie de maatschappelijke participatie bevorderen. De gemeente zet zich samen met maatschappelijke dienstverleners, het Sociaal team Beverwijk en met vrijwilligersorganisaties, extra in om de schuldenproblematiek aan te pakken en zo mogelijk te voorkomen.
 • Huisuitzetting willen wij, zeker als er kinderen onder de 18 jaar bij betrokken zijn, zoveel mogelijk voorkomen.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Schuldhulpverlening

 • Het college wil, door extra inzet op preventie, huisuitzettingen zoveel mogelijk voorkomen. We zetten in op vroegsignalering met de Woningcorporaties, zorgverzekeraars en nutsbedrijven. Op basis van signalen van deze organisaties over betalingsachterstanden zoekt de gemeente contact met de wanbetaler.
  In 2020 wordt de kadernota schuldhulpverlening 2017-2020 geëvalueerd.

Huisvesting

 • Via het actieplan wonen wordt jaarlijks afspraken gemaakt met de woningcorporaties over het aantal Kanscontracten. De Kanscontracten, een tijdelijke huurovereenkomst onder voorwaarden van individuele begeleiding, biedt een vangnet voor de inwoners met huurschulden, en bevordert de uitstroom van bewoners in de maatschappelijke opvang. De kanscontracten zijn ook het instrument om de door- en uitstroom uit de intramurale zorg te bevorderen (Jeugdzorg en Beschermd Wonen)
  Zie hiervoor ook taakveld wonen en bouwen.

Hulp bij het huishouden

 • Het college onderschrijft de marktconforme beloning van huishoudelijke hulpen. April 2018 is een nieuwe cao Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT) van kracht geworden. De ontwikkelingen worden meegenomen in de berekening van de kostprijzen in 2020.
 • De inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo is vervangen door een abonnementstarief. Zie hiervoor ook taakveld maatwerkvoorzieningen Wmo.

Gespecialiseerde jeugdhulp

 • Het college wil kinderen en jongeren optimale kansen bieden om mee te doen aan de maatschappij. In de regionale beleidsnota ‘Opgroeien in de IJmond 2018-2021’ is beschreven wat we in de IJmond doen voor onze jeugd; van vrijetijdsbesteding tot preventieve ondersteuning en specialistische jeugdhulp.
 • Het CJG is het gezicht en de toegangspoort voor hulpverlening en is het informatie- en adviespunt voor kinderen, jongeren en hun gezin. Door te investeren in vroegsignalering en preventie willen we voorkomen dat problemen van jeugdigen en gezinnen erger worden en zij specialistische jeugdhulp nodig hebben.
  Als er specialistische ondersteuning nodig is, wordt dit zo snel mogelijk en passend ingezet. Dicht bij huis, integraal en in samenwerking met het gezin en het kind.
  Zie hiervoor ook taakveld wijkteams.
ga terug