Begroting 2020

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Wonen en bouwen

Wat wil de raad bereiken?

  • Dat mensen prettig wonen; wonen in betaalbare, duurzame en energiezuinige huizen, in een omgeving die schoon, heel en veilig is, in een woningmarkt waar alle woningzoekenden met uiteenlopende levensstijlen en financiële mogelijkheden keuzemogelijkheden hebben en een wooncarrière kunnen maken.
  • Het behouden en versterken van de omgevingskwaliteit.
  • Een eerlijke en rechtvaardige verdeling van schaarse woonruimte, met aandacht voor specifieke doelgroepen.

Wat gaat het college daarvoor doen?

  • Een nieuwe woonvisie Beverwijk-Heemskerk 2020-2025 vaststellen en uitvoeren. De thema's zijn Wonen en Zorg, Duurzaamheid, Woningvoorraad.
  • Prestatieafspraken maken met de woningcorporaties over betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid.
  • Ontwikkelen en uitvoeren regionale uitvoeringsprogramma.
  • Woningbouw om in de woningbehoefte te voorzien en de vitaliteit van de stad en leefbaarheid in woonwijken te verbeteren wordt ingezet op wijkversterking (in de Plantage, in de omgeving van het Kuenenplein en in Oosterwijk)
  • Aanpassen huisvestingsverordening
  • Faciliteren bij particuliere (woning)bouwinitiatieven of bouwinitiatieven van ontwikkelaars door uitgebreide omgevingsvergunningen uit te werken en exploitatieplan berekeningen op te zetten en/of anterieure overeenkomsten af te sluiten.
  • Opstellen en uitvoeren van ruimtelijke beleidsregels voor toetsing van aanvragen voor reguliere Wabo omgevingsvergunningen die in strijd zijn met het bestemmingsplan (planologische kruimellijst).
ga terug