Begroting 2020

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Risico's

Planschade

  • Er is een verzoek ingediend om vergoeding planschade die zou zijn geleden als gevolg van het vaststellen van bestemmingsplan Kagerweg. Het verzoek had betrekking op drie percelen. Bij twee percelen is de conclusie is dat er geen financiële schade hoeft te worden vergoed, bij een derde perceel is sprake van schade die vergoed moet worden.
    Medio 2019 heeft het college besloten het verzoek om planschadevergoeding gedeeltelijk in te willigen en is er een bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, uitgekeerd. Hiertegen is beroep ingesteld en de definitief te vergoeden schade is nog niet bekend. Er wordt rekening gehouden met een risicobedrag van €325 dzd.

Programma aanpak stikstof

  • Vanuit het Programma Aanpak Stikstof (PAS) werkte Nederland aan maatregelen om de uitstoot van stikstof te verminderen. De Raad van State heeft op 29 mei 2019 geoordeeld dat het PAS onvoldoende is onderbouwd om vergunningen voor nieuwe activiteiten die stikstof uitstoten te beoordelen. Dit betekent dat toestemming vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, in strijd is met Europese natuurwetgeving.

De uitspraak leidt tot grote vertraging van duizenden projecten in Nederland en betekent voor gemeenten specifiek dat (bouw)projecten op losse schroeven kunnen komen te staan. Op landelijk niveau onderzoeken diverse ministeries, de VNG en de Provincie de gevolgen van de uitspraak voor de vergunningverlening van bestaande en nieuwe projecten en zoeken ze naar een oplossing hiervoor. Mogelijk kan de uitspraak ook financiële effecten hebben in de gemeente Beverwijk, alleen al omdat er bepaalde projecten worden aangehouden tot er een landelijke oplossing is. Projecten waarbij wordt aangetoond dat er geen sprake is van een toename van stikstofdepositie kunnen wel doorgang vinden. Het is nog niet mogelijk om een (betrouwbare) schatting te maken van mogelijke schade voor Beverwijk en een risicobedrag bedrag te bepalen.