Begroting 2020

Onderwijs

Onderwijshuisvesting

Wat wil de raad bereiken?

  • Gemeente Beverwijk heeft de zorgplicht voor kwalitatieve en kwantitatieve huisvesting voor het onderwijs.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs 2020-2030. Aandachtspunten in 2020:

  • De huisvestingsopgave van basisschool Bethel om te komen tot voldoende m2 gebouw.
  • In samenwerking met de schoolbesturen doen we een onderzoek naar het binnenklimaat in de Beverwijkse schoolgebouwen en de mogelijkheden om dit te verbeteren. Dit koppelen we aan verduurzaming en vergroening van schoolgebouwen en schoolpleinen.
  • In het najaar van 2019 wordt het resultaat van het globale haalbaarheidsonderzoek naar het integraal kindcentrum (IKC) aan de raad aangeboden. Vervolgacties zijn afhankelijk van dit resultaat.
ga terug