Begroting 2020

Sport, cultuur en recreatie

Sportbeleid en activering

Wat wil de raad bereiken?

  • Iedere bewoner laten profiteren van de positieve effecten van sport en bewegen. Door sporten en bewegen, spelen en recreëren te stimuleren bevorderen wij de fysieke en mentale gezondheid, participatie, vitaliteit en gezonde leefstijl van onze inwoners.
  • Sport verbindt, leert samen te werken en elkaar beter te begrijpen. We stellen onze sportverenigingen in staat om hier aan bij te dragen. We zorgen dat het sport en beweegaanbod bekend is en laagdrempelig voor hen die dat nodig hebben.

Wat gaat het college daarvoor doen?

  • In 2020 gaan we werken op basis van de nog vast te stellen uitvoeringsagenda Sport 2020-2021. In deze uitvoeringsagenda zijn onder andere het sportakkoord, sport- en beweegprogramma Beverwijk Fit en Actief opgenomen.
  • We sluiten met sport zoveel mogelijk aan op de maatschappelijke doelstellingen in het sociaal en ruimtelijke domein, bijvoorbeeld door inzet op de groene, sportieve schoolpleinen (zie ook taakveld onderwijshuisvesting) of het bestrijden van eenzaamheid, het bevorderen van de gezondheid (zie taakveld volksgezondheid) en voor iedereen toegankelijk.
ga terug