Begroting 2020

Sport, cultuur en recreatie

Beleidsindicatoren

Indicator

Werkelijk
2017

Werkelijk
2018

Begroting
2019

Begroting 2020

Streefwaarde

1

Niet-sporters (20)

n.n.b.

n.n.b.

-

50,0

48.0

Bron werkelijk en toelichting cijfers: waarstaatjegemeente.nl
BBV nummer tussen haakjes
n.n.b.= niet nader bekend, n.v.t.=niet van toepassing

Toelichting per regel

  1. percentage bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer/week aan sport doet