Begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

Speelplaatsen

Speelplaatsen (5.7)

Actueel beleidskader.

  • Begin 2016 is het speelruimteplan Beverwijk speelt buiten*) vastgesteld. Op grond van het nieuwe coalitieprogramma is besloten het speelruimteplan tussentijds te evalueren en te herijken.

*) Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

  • Speeltoestellen en -ruimtes worden zodanig onderhouden dat ze voldoen aan de geldende wettelijke verplichtingen.
  • De herinrichting van speelplaatsen wordt zoveel mogelijk gecombineerd met andere werkzaamheden in de openbare ruimte (integrale aanpak).
  • Uitgangspunten is de kwalitatieve verbetering van de bestaande speelplaatsen en het beheersbaar houden van de kosten. We gaan elk jaar een evaluatie en vooruitblik te geven over de aanpassingen. Uit de evaluatie komt naar voren dat een herijking in de aanpak nodig is.

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

  • Het benodigde structurele budget voor dagelijks en groot onderhoud en kapitaallasten van speelplekken is opgenomen in de meerjarenbegroting in taakveld openbaar groen en (openlucht) recreatie. Indien voor de aanleg van speelplekken investeringskredieten beschikbaar worden gesteld, maakt het dekkingsvoorstel voor de kapitaallasten onderdeel uit van het betreffende raadsbesluit.
ga terug