Begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

Wegen en kunstwerken

Wegen en kunstwerken (2.1)

Actueel beleidskader.

Voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn beleids- en beheerplannen beschikbaar, deze zijn gebaseerd op specifieke normen (zoals de CROW) (*);

 • Meerjarenprogramma beheer en onderhoud openbare ruimte 2013-2022
 • Groenbeleidsplan Beverwijk deel 1 groenstructuurplan (programma sport cultuur en recreatie)
 • Groenbeleidsplan Beverwijk deel 2 groenomvormingsplan (programma sport cultuur en recreatie)
 • Verbinden met water en rioleringsplan 2017 2021 (programma volksgezondheid en milieu)
 • Openbare verlichting beleidsplan 2019-2023
 • Jaarplan 2019 en meerjarenprogramma onderhoud openbare ruimte 2019-2028

*) Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk onder programma verkeer, vervoer en waterstaat.

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

Beheerplannen

 • Gemeente Beverwijk beheert ongeveer 2 mln m2 verharding. Op basis van de beheerplannen is een meerjarenplan onderhoud opgesteld. Dit plan wordt jaarlijks geactualiseerd op grond van inspecties en andere waarnemingen, en actuele ontwikkelingen. De onderhoudsniveaus in de beheerplannen zijn gebaseerd op de niveaus uit de CROW. De CROW hanteert de niveaus A, B, C en D, waarbij D het laagste is. Het minimale niveau waarbij nog geen kapitaalvernietiging plaats vindt is voor wegenonderhoud het niveau C. Het college past in het grootste gedeelte van het areaal het niveau normaal (= C) toe. Voor bepaalde gebieden, zoals winkelcentra, is een gradatie in het onderhoudsniveau vastgesteld.

Onderhoudsprojecten voorbereiding en/of uitvoering in 2020

 • Deze projecten worden, samengevat in jaarplannen en meerjarenprogramma's met bijbehorende kosten- dekkingsplannen, aan de raad ter besluitvorming voorgelegd
  • Alkmaarseweg
  • Populierenlaan
  • Plesmanweg inclusief de bijbehorende kruispunten
  • Thorbeckelaan en omgeving
  • Warande bij de Laan van Blois
  • Pilotenbuurt bij de van Riemsdijklaan
  • Oosterwijk (fase 3 Moezelstraat en omgeving)
  • Groot onderhoud (gefaseerd) van de keerwanden tunnel Spoorsingel-Laan der Nederlanden-spoorlijn Beverwijk-Uitgeest.

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

 • Met behulp van kengetallen en eenheidsprijzen uit het beheerpakket worden de maatregelen vertaald naar kosten. Het benodigde structurele budget voor dagelijks en groot onderhoud en kapitaallasten is opgenomen in de meerjarenbegroting in taakveld verkeer en vervoer. Binnen de jaarlijks door de raad vastgestelde begroting levert het college een geactualiseerd jaarplan en meerjarenprogramma voor het onderhoud van de openbare ruimte. Het college zorgt voor inzicht in de benodigde budgetten en kredieten en de daarvoor aan te wenden dekkingsmiddelen.
 • Indien voor wegreconstructies investeringskredieten beschikbaar worden gesteld, maakt het dekkingsvoorstel voor de kapitaallasten onderdeel uit van het betreffende raadsbesluit.
ga terug