Begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

Groen

Groen (5.7)

Actueel beleidskader.

Groen in stedelijk gebied

  • Het groenbeleid is vastgelegd in het groenbeleidsplan Beverwijk groenstructuur- en omvormingsplan*) en het bomenbeleidsplan*). Deze plannen worden geactualiseerd en de besluitvorming hierover vindt in het voorjaar 2020 plaats. Het vormt de basis voor een modern beleid dat richting geeft aan aanleg, beheer en onderhoud van groen.
  • De notitie beheer en onderhoud openbare ruimte*) en het daarin opgenomen beeldkwaliteitsplan *)is richtinggevend. Met de actualisatie van het groenbeleid komt er een vernieuwde uitvoeringsagenda ‘groenomvormingen’.

Buitenstedelijk groen

  • Het beleidskader voor het groene buitengebied wordt hoofdzakelijk bepaald door het 'Ontwikkelingsplan Groene IJmond'.
  • De aanleg van is voor een groot deel afgerond, zoals kort geleden het Aagtenpark. Het gebied dat bekend is als de Buitenlanden is nog in uitvoering.

*) Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

  • In de notitie beheer en onderhoud openbare ruimte 2013-2022 zijn de kwaliteitsniveaus voor de openbare ruimte vastgelegd. De daaruit samengestelde beeldkwaliteitskaart is door de raad vastgesteld. Voor het openbaar groen gelden dezelfde kwaliteitsniveaus als voor de overige onderdelen van de openbare ruimte (zie onder wegen en kunstwerken). Deze zijn gebaseerd op de CROW beeldkwaliteitsnormen.
  • Vanaf 2019 worden, naast kleine verspreid liggende locaties, meer locaties geclusterd tot een wijkgerichte aanpak, zo mogelijk gecombineerd met andere onderhoudswerkzaamheden. Jaarlijks worden diverse locaties bepaald en meegenomen in het jaarplan en meerjarenprogramma onderhoud openbare ruimte (zie ook bij wegen en kunstwerken).

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

  • Met behulp van kengetallen en eenheidsprijzen uit het beheerpakket worden de maatregelen vertaald naar kosten. Het benodigde structurele budget voor dagelijks en groot onderhoud en kapitaallasten is opgenomen in de meerjarenbegroting in taakveld openbaar groen en (openlucht) recreatie. Binnen de jaarlijks door de raad vastgestelde begroting levert het college een geactualiseerd jaarplan en meerjarenprogramma voor het onderhoud van de openbare ruimte. Het college zorgt voor inzicht in de benodigde budgetten en kredieten en de daarvoor aan te wenden dekkingsmiddelen.
  • Indien voor groenomvormingsprojecten kredieten beschikbaar worden gesteld, maakt het dekkingsvoorstel voor de kapitaallasten onderdeel uit van het betreffende raadsbesluit.
ga terug