Begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

Openbare verlichting

Openbare verlichting (2.1)

Actueel beleidskader.

  • In 2018 is het geactualiseerde beleidsplan openbare verlichting 2019-2023*) door de raad vastgesteld.
  • In het energieakkoord van de SER is afgesproken dat er in 2020 met de openbare verlichting (OV) een energiebesparing gehaald moet worden van 20% ten opzichte van 2013, 40% van alle OV moet dan energiezuinig zijn. Vermindering van energieverbruik wordt vooral bereikt door toepassing van LED-verlichting.
  • Het college toetst de aspecten sociale veiligheid en verkeersveiligheid OV aan de verlichtingsklassen van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV), afgeleid van de Europese norm EN13.201.

*) Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

  • Het in 2018 vastgestelde beleidsplan openbare verlichting wordt uitgevoerd.
    Daarin is een programma opgenomen om oude lichtmasten en armaturen én armaturen met een hoog energieverbruik versneld binnen de planperiode te vervangen om zo de doelstelling voor de energiebeperking te halen en achterstallig onderhoud te voorkomen.

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

  • Het benodigde structurele budget voor dagelijks en groot onderhoud en kapitaallasten is opgenomen in de meerjarenbegroting in taakveld verkeer en vervoer.
  • Indien voor het vervangen van lichtmasten en armaturen investeringskredieten beschikbaar worden gesteld, maakt het dekkingsvoorstel voor de kapitaallasten onderdeel uit van het betreffende raadsbesluit.
ga terug