Begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

Vastgoed gebouwen

Vastgoed gebouwen (0.3)

Actueel beleidskader.

  • De doelstelling van de raad is dat de openbare gebouwen en terreinen professioneel en duurzaam beheerd worden.
  • Het beheer van de gebouwen (niet) openbare dienst is vastgelegd in een meerjaren onderhoudsplan. Dit plan wordt jaarlijks geactualiseerd aan de hand van inspectierondes conform NEN 2767. Het beleidskader hiervoor is in 2018 door het college vastgesteld en wordt ook in 2020 gehanteerd.
  • Nota strategisch vastgoed 2017 en de grondprijzennota 2017*).

*) Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

  • Gemeente Beverwijk heeft een groot aantal kavels en vastgoedobjecten in bezit die verhuurd worden of anderszins in gebruik worden gesteld. Het college kijkt hierbij nadrukkelijk naar de kerntaak van de gemeente en naar de gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Conform de nota strategisch vastgoed wordt niet strategisch vastgoed afgestoten.
  • In 2018 is, samen met de ODIJ, een onderzoeksopdracht afgerond voor het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek worden duurzaamheidsmaatregelen getroffen.
  • De onderhoudsplanningen zijn gebaseerd op noodzakelijke onderhoudsmaatregelen conform NEN 2767 niveau 3. Onderhoud dat in de praktijk nog niet direct noodzakelijk is schuift door en onderhoud dat eerder noodzakelijk blijkt wordt naar voren gehaald.
  • Door jaarlijks de noodzaak van het onderhoud kritisch te beoordelen is het onderhoudsniveau van de gebouwen conform NEN 2767 niveau 3.

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

  • Het budget is voldoende om de gebouwen in stand te houden op een adequaat niveau.
ga terug