Begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

Verkeersregelinstallaties

Verkeersregelinstallaties (2.1)

Actueel beleidskader.

  • In 2019 heeft het college het beheerplan verkeersregelinstallaties (verder VRI) vastgesteld. Hierin is voor de komende 10 jaar een onderhoudsprogramma opgenomen
  • De wegbeheerder is vrij om beleid voor VRI's vast te stellen. De aanleiding om belangrijke kruispunten te voorzien van een VRI vloeit voort uit het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP)
  • In het programma Beter Benutten werken Rijk, gemeentes, regio’s en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid op de drukste verkeerspunten te verbeteren
  • Het college onderzoekt per locatie of het vervangen/verwijderen van de VRI in combinatie met herinrichting van het kruispunt of oversteeklocatie verantwoord is.

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

  • Op kruisingen met een verouderde VRI onderzoekt het college andere verkeerstechnische oplossingen, zoals die op het kruispunt Zeestraat-Warande. Waar dit niet mogelijk is worden verouderde VRI's vervangen of gerenoveerd.
  • Gemeente Beverwijk is verantwoordelijk voor het ontwerp en algemeen beheer.
  • Het onderhoud aan VRI’s wordt uitgevoerd op basis van door gespecialiseerde bedrijven opgestelde rapporten. Het eerstelijns dagelijks onderhoud is een samenwerkingsverband met gemeente Heemskerk.

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

  • Het benodigde structurele budget voor dagelijks en groot onderhoud en kapitaallasten is opgenomen in de meerjarenbegroting in taakveld verkeer en vervoer. Indien voor het vervangen van VRI's investeringskredieten beschikbaar worden gesteld, maakt het dekkingsvoorstel voor de kapitaallasten onderdeel uit van het betreffende raadsbesluit.
ga terug