Begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

Riolering en water

Riolering en water (7.2)

Actueel beleidskader.

Gemeentelijke watertaken

 • Op 6 april 2017 is het water- en rioleringsplan “Verbinden met water” *) vastgesteld. Dit plan biedt een terugblik en een voorstel voor het beleid voor de planperiode tot 2021. Hierin is het beleid vastgelegd voor de invulling van de watertaken van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en van de gemeentelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Op basis van dit plan is het jaarplan en meerjarenprogramma onderhoud openbare ruimte 2019-2022/2028 opgesteld*)
 • Een goede waterkwaliteit en voldoende ruimte voor water is belangrijk. Het beleid voor het oppervlaktewater van Beverwijk is integraal opgenomen in het beleidsplan “Verbinden met water”. HHNK is verantwoordelijk voor voldoende opvang en afvoer, terwijl gemeente Beverwijk ruimte reserveert in de bestemmingsplannen.

*) Deze documenten zijn in te zien op webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.

Kwaliteitsniveau en beheerplan.

Gemeentelijke watertaken

 • Gemeente Beverwijk beheert ongeveer 275 kilometer riool, bestaande uit verschillende stelsels. De belangrijkste zijn de droogweer- of vuilwaterafvoer (ca. 23%), de regenwaterafvoer (ca. 17%) en de gemengde riolering (gecombineerd vuil- en regenwater (ca. 40%). Ca. 14% van het totale stelsel dateert van voor 1960.
  Het stelsel is opgebouwd uit verschillende materialen, zoals beton en kunststof, met een te verwachten gemiddelde levensduur van 60 jaar. De riolering is grotendeels geïnspecteerd op onder andere de aspecten afstroming en stabiliteit.
  Gebiedsgerichte aanpak is de leidraad waarbij meerdere problemen in een wijk integraal aangepakt worden om zo een kwaliteitsslag te maken in de buitenruimte. Synergie tussen rioolonderhoud, rioolverbeteringen en een integrale aanpak van gebiedsgerichte rioolverbetering in woonwijken zijn daarbij van groot belang.

Ruimte voor water

 • In de zomer van 2014 bleken zowel riolering als oppervlaktewater ontoereikend om de extreme neerslag zonder overlast te verwerken. Door het veranderende klimaat kan zo'n extreme neerslag vaker optreden. Eind 2020 presenteert ons college een klimaatplan, waarin duidelijk wordt wat de opgave globaal betekent om onze stad in 2050 klimaatbestendig te maken. De verwachting is dat ook in de stedelijke, verdichte omgeving van Beverwijk ruimte gezocht moet worden om water tijdelijk op te vangen. Zo wordt de ruimte voor water steeds belangrijker in de totale integrale afwegingen binnen de openbare ruimte. Waar mogelijk combineren we dat binnen projecten.

Financiële consequenties en de vertaling in de begroting.

 • Onderdeel van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is een herijking van doelen, maatregelen, middelen en de daarvoor benodigde kostendekking via de rioolheffing. Met het huidige budget is het college in staat om de riolering te laten onderhouden en zijn middelen gereserveerd om de opgave voor klimaatadaptatie in te kunnen vullen.
  Bij het vaststellen van het water- en rioleringsplan in 2017 zijn ook de investeringskredieten voor de periode 2017-2021 beschikbaar gesteld.
  De uitvoering van het water- en rioleringsplan wordt uitgevoerd binnen de daarvoor door de raad beschikbaar gestelde budgetten, deze zijn zichtbaar in de begroting in taakveld riolering.
ga terug