Begroting 2020

Volksgezondheid en Milieu

Riolering

Wat wil de raad bereiken?

  • Op een doelmatige wijze invulling geven aan de zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater.
  • Een veilig en schoon watersysteem.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Uitvoering verbinden met water

  • Op 6 april 2017 is het water- en rioleringsplan ‘Verbinden met water’ vastgesteld. Volgens het nationaal deltaprogramma 2017 moet eind 2020 voor elke gemeente duidelijk zijn hoe de omgeving in 2050 klimaatbestendig is gemaakt. Eind 2020 stelt de raad hiervoor het Klimaatplan vast.
  • De waterkwaliteit is in 2018 in beeld gebracht met een ecoscan. Hieruit volgt een selectie van knelpunten en kansen voor nadere verkenning en vervolgens maatregelen. Daarna maakt het college afspraken met het waterschap over de uitvoering daarvan.
ga terug