Begroting 2020

Volksgezondheid en Milieu

Milieubeheer

Wat wil de raad bereiken?

  • zorgen voor een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving.

Wat gaat het college daarvoor doen?

Klimaatakkoord/Energietransitie

  • In het Nationaal Klimaatakkoord heeft het kabinet de doelstellingen vastgelegd waarmee Nederland invulling geeft aan de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Dit gebeurt in een regionale energiestrategie (RES).
    Per gemeente wordt in 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld.
  • De startnotitie van de regio en het plan van aanpak van de deelregio zijn in september 2019 door alle raden vastgesteld. In 2020 wordt de regionale energieopgave uitgewerkt. Beverwijk werkt hiervoor samen op de schaal van IJmond en Zuid-Kennemerland.
  • De transitievisie warmte wordt net als de RES geborgd in de gemeentelijke omgevingsvisie en -plan.

Circulaire economie

  • Het college neemt dit onderwerp op in het in 2020 te actualiseren Milieubeleidsplan.
ga terug