Begroting 2020

Sport, cultuur en recreatie

Toelichting per taakveld

Sportbeleid en activering (5.1)

  • Minimale afwijkingen

Sportaccommodaties (5.2)

  • De lasten nemen toe tot 2021 en laten in 2022 een daling zien. De mutaties zijn het gevolg van wijzigende kapitaallasten uit het MGOIP. Doordat er wordt afgeschreven op activa dalen de rentelasten. Deze lasten worden gedekt door de egalisatiereserve.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie (5.3)

  • Fluctuatie treedt op door raming van ‘Beverwijk uit de Kunst’ om het jaar.

Musea (5.4), cultureel erfgoed (5.5), media (5.6) en openbaar groen en recreatie (5.7)

  • Minimale afwijkingen
ga terug