Begroting 2020

Sociaal domein

Reserves

Toevoeging aan de reserve € 0

Onttrekking aan de reserve € 279 dzd (2020)

€154 dzd (2021), €200 dzd (2022) en €196 dzd (2023)

Samenkracht en burgerparticipatie (6.1)

  • Betreft een onttrekking van €141 dzd voor het jaar 2020 aan de bestemmingsreserve decentralisaties (3D) ten behoeve van de wijkgerichte aanpak "Thuis in Oosterwijk", op grond van raadsbesluit INT-19-49772.

Begeleide participatie (6.4)

  • Betreft een onttrekking aan de bestemmingsreserve decentralisaties (3D) om de tekorten van IJmond Werkt! te dekken op grond van raadsbesluit R-19-00134. In het raadsbesluit was opgenomen de tekorten voor de jaren 2020, 2021 en deels 2022 te dekken. De budgetten uit de integratie-uitkering Participatie zijn, na het vaststellen van bovengenoemd besluit, hoger geworden, waardoor 2022 geheel gedekt kan worden met de terugvloeiing van het resultaat van 2018. Voorgesteld wordt om ook het tekort in het jaar 2023 te dekken met de reserve 3D's. De onttrekking aan de reserve voor 'Begeleide participatie' zijn €41 dzd (2020), €131 dzd (2021), €181 dzd (2022) en €180 dzd (2023)

Arbeidsparticipatie (6.5)

  • Betreft een onttrekking aan de bestemmingsreserve decentralisaties (3D) om de tekorten van IJmond Werkt! te dekken op grond van raadsbesluit R-19-00134. In het raadsbesluit was opgenomen de tekorten voor de jaren 2020, 2021 en deels 2022 te dekken. De budgetten uit de integratie-uitkering Participatie zijn, na het vaststellen van bovengenoemd besluit, hoger geworden, waardoor 2022 geheel gedekt kan worden met de terugvloeiing van het resultaat van 2018. Voorgesteld wordt om ook het tekort in het jaar 2023 te dekken met de reserve 3D's. De onttrekking aan de reserve voor 'Arbeidsparticipatie' zijn €7 dzd (2020), €23 dzd (2021), €18 dzd (2022) en €16 dzd (2023)

Geëscaleerde zorg (6.8)

  • Ten behoeve van de extra ambtelijke capaciteit voor de transitie (doorontwikkeling) Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (per januari 2021), is in raadsbesluit INT-19-49772 vastgesteld deze incidentele kosten van €90 dzd voor het jaar 2020 te dekken uit de bestemmingsreserve decentralisaties (3D).
ga terug