Begroting 2020

Sociaal domein

Financiële informatie

Bedragen x € 1.000

Rekening 2018

begroting 2019

begroting 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

lasten

Taakvelden (producten)

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

3.819,7

4.159,6

4.223,1

4.088,8

4.083,5

4.089,5

6.2 Wijkteams

3.576,8

4.149,1

4.202,4

4.202,4

4.202,4

4.202,4

6.3 Inkomensregelingen

18.386,5

18.652,9

19.482,6

19.482,6

19.483,2

19.483,8

6.4 Begeleide participatie

6.591,2

6.552,8

6.306,7

6.303,0

6.227,2

6.201,8

6.5 Arbeidsparticipatie

1.931,8

1.951,8

2.021,8

2.002,5

2.033,3

2.066,2

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.302,2

2.204,8

2.461,3

2.453,6

2.448,1

2.444,2

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

4.327,3

4.883,2

4.843,9

4.829,7

4.829,7

4.829,7

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

8.429,5

8.538,6

8.197,3

8.256,9

7.415,1

7.415,1

6.81 Geëscaleerdezorg 18+

81,5

290,4

351,1

271,6

280,7

282,5

6.82 Geëscaleerdezorg 18-

1.084,0

1.309,3

1.682,3

1.631,5

1.631,5

1.631,5

Totaal Lasten

50.530,4

52.692,5

53.772,3

53.522,7

52.634,8

52.646,7

Rekening 2018

begroting 2019

begroting 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

baten

Taakvelden (producten)

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

202,5

-

-

-

-

-

6.2 Wijkteams

1.870,0

2.283,7

2.315,6

2.315,6

2.315,6

2.315,6

6.3 Inkomensregelingen

15.761,0

15.199,8

15.199,8

15.199,8

15.199,8

15.199,8

6.4 Begeleide participatie

2,4

629,2

-

-

-

-

6.5 Arbeidsparticipatie

-

-

-

-

-

-

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

20,5

-

-

-

-

-

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

556,0

220,0

130,0

130,0

130,0

130,0

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

12,9

-

-

-

-

-

6.81 Geëscaleerdezorg 18+

-

-

-

-

-

-

6.82 Geëscaleerdezorg 18-

-

-

-

-

-

-

Totaal Baten

18.425,2

18.332,6

17.645,4

17.645,4

17.645,4

17.645,4

Saldo

32.105,2-

34.359,9-

36.126,9-

35.877,2-

34.989,3-

35.001,3-

0.10 Toevoeging aan reserve

1.096,6

629,2

-

-

-

-

0.10 Onttrekking aan reserve

1.489,1

730,6

279,3

153,7

199,9

195,9

Saldo na bestemming

31.712,6-

34.258,5-

35.847,6-

35.723,5-

34.789,4-

34.805,4-

ga terug